Press release index

Avensia AB Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt tillväxt - investeringar för framtiden; Rättelse: Gårdagens PM saknade hänvisning till MAR. Korrekt hänvisning till MAR återfinns nu nedan.

Nyckeltal januari-mars 2019 Nettoomsättning 82,7 (58,1) MSEK Rörelsemarginal 14,7 (14,8) % Rörelseresultat 12,2 (8,6) MSEK Kassaflöde -4,3 (5,5) MSEK Resultat efter skatt 9,2 (6,5) MSEK Resultat per aktie 0,26 (0,18) SEK · Avensias tillväxt från 2018 fortsatte även …

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Avensia AB

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Vävaregatan 21, 222 36 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda akti…

Läs mer