Arrow Fler nyheter

Avensia AB Kvartalsrapport juli-september 2022

Framtidssatsning påverkar marginalen

18 oktober, 2022, 13:00 CEST

Robin-Gustafsson

Nyckeltal tredje kvartalet

Nettoomsättning 92,4 (85,5) MSEK Rörelsemarginal neg (6,3) %
Rörelseresultat -1,4 (5,4) MSEK Kassaflöde -1,6 (-5,8) MSEK
Resultat efter skatt -1,7 (2,6) MSEK Resultat per aktie -0,04 (0,07) SEK

Nyckeltal januari till september

Nettoomsättning 319,7 (275,9) MSEK Rörelsemarginal 2,8 (4,2) %
Rörelseresultat 9,0 (11,7) MSEK Kassaflöde -7,4 (-12,4) MSEK
Resultat efter skatt 5,5 (7,5) MSEK Resultat per aktie 0,15 (0,20) SEK

 • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 92,4 MSEK (85,5), en ökning med 8 % mot tredje kvartalet 2021. För perioden januari-september var omsättningen 319,7 MSEK (275,9), en ökning med 16 % mot samma period 2021.
 • Rörelseresultatet i kvartalet var -1,4 MSEK (5,4) med en negativ rörelsemarginal (6,3%). Tredje kvartalet är bolagets säsongsmässigt svagaste. Framtidsinriktade satsningar belastar lönsamheten jämfört med föregående år.  
 • Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgår till 9,0 MSEK (11,7). Justerat för jämförelsestörande poster för både 2022 (ERP, UNHCR och anpassning av verksamhet och lokaler efter covid) och 2021 (omstrukturering management samt nedskrivning produktsatsning) blir jämförbara siffror 16,0 MSEK respektive 21,0 MSEK.
 • Kassaflödet för kvartalet var -1,6 MSEK (-5,8). Kassaflödet för januari-september var –7,4 MSEK (-12,4) och har belastats med utdelning på –24,1 MSEK (–11,1). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 29,9 MSEK och tillgänglig likviditet var 53,1 MSEK.
   

Vd:s kommentarer

 • Under kvartalet växte Avensias omsättning med 8 %. Detta är lägre än årets prisjusteringar och personalökning sammantaget vilket förklaras med en lägre beläggning under kvartalet som säsongsmässigt är vårt svagaste. Rekryteringen har under kvartalet varit framgångsrik men också lett till 23 % högre personalkostnader och en negativ marginal.
 • Antalet medarbetare vid periodens utgång var 359 (313), en ökning med 15 % sedan samma tidpunkt föregående år samt med 9 % jämfört med föregående kvartal. Efter sommaren har ett stort antal nyanställda tillkommit och vi har även påbörjat nya traineeprogram för första gången sedan covid-utbrottet.
 • Vad gäller externa kostnader fortsätter vi att investera för framtiden: i nytt affärssystem, ny employer branding, ny kontorsdesign samt funktionella och ergonomiska hemarbetsplatser. Dessa kostnader kommer vi att se under hela 2022 men de kommer sedan att minska. 
 • Sedan 2020 har vi byggt ut vår organisation gällande gemensamma funktioner sälj, marknad, finans och HR i en snabbare takt än vad omsättningen ökat. Detta påverkar våra marginaler negativt på kort sikt men vi investerar långsiktigt i en stark underliggande digitaliseringstrend.
 • På rullande 12 månader har vi lyft omsättningen från 363 MSEK till 433 MSEK samtidigt som vi har lyft rörelseresultatet från 6,6 MSEK till 20,2 MSEK. Vårt operativa kassaflöde under samma period har varit ca 24 MSEK.  
 • Svensk detaljhandel står inför utmaningar och svagare utsikter vilket påverkar Avensias kunder med konsumentförsäljning. I några fall har vi sett att minskad försäljning hos våra kunder leder till minskad investering hos Avensia samt senarelagda nysatsningar. Hittills har de tendenserna varit små, men under kvartalet såg vi en lägre konsultbeläggning delvis på grund av en något avvaktande efterfrågan. Den långsiktiga trenden är dock att försäljning alltmer sker i digitala kanaler vilket kommer driva ett fortsatt investeringsbehov hos kunderna. Vi ser även att företag som tidigare valde att investera i interna utvecklingsteam nu, i dessa mer osäkra tider, vänder sig till beprövade partners som Avensia för råd och expertis. Vår bedömning är att efterfrågan kommer vara långsiktigt god och vi kommer därför fortsätta rekrytera expertis inom modern handel och mjukvaruutveckling.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-18 13:00 CET.

Dokument & länkar: Avensia Q3 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, vd, +46 736606082 eller robin.gustafsson@avensia.com
Anders Wehtje, CFO, +46 702442133 eller anders.wehtje@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.