Översikt

Finansiell information

Avensia publicerar Q3 rapporten för 2021. Omsättningen uppgick i Q3 till 85,5 MSEK (63,9), en ökning med 33,8% mot Q3 2020.

Delårsrapport Q3

Nyckeltal tredje kvartalet

Nettoomsättning 85,5 (63,9) MSEK Rörelsemarginal 6,3 (0,3) %
Rörelseresultat 5,4 (0,2) MSEK Kassaflöde -5,8 (-14,5) MSEK
Resultat efter skatt 2,6 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,07 (-0,02) SEK

 

Nyckeltal nio månader

Nettoomsättning 275,9 (229,7) MSEK Rörelsemarginal 4,2 (3,7) %
Rörelseresultat 11,7 (8,5) MSEK Kassaflöde -12,4 (12,0) MSEK
Resultat efter skatt 7,5 (5,8) MSEK Resultat per aktie 0,20 (0,16) SEK

 

  • Avensias omsättning i Q3 uppgick till 85,5 MSEK (63,9), en ökning med 33,8% mot Q3 2020. För januari-september ökade omsättningen till 275,9 MSEK (229,7), motsvarande en tillväxt på 20,1%.
  • Rörelseresultatet i Q3 var 5,4 MSEK (0,2) med en rörelsemarginal på 6,3 % (0,3). Resultatet har belastats med avgångskostnader på 1,3 MSEK för ledningspersonal vilket gav ett justerat resultat på 6,7 MSEK (marginal 7,8%). För januari-september uppgick rörelseresultatet till 11,7 MSEK (8,5) med en marginal på 4,2 % (3,7). Justerat för nedskrivningen av Storefront Modern Pay (6,0 MSEK) samt avgångskostnader om sammantaget 4,4 MSEK, uppgick rörelseresultatet till 22,1 MSEK med en marginal på 8,0 %.
  • Kassaflödet för Q3 var -5,8 MSEK (-14,5) och för niomånadersperioden -12,4 MSEK (12,0). Den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapitalet) genererade ett kassaflöde på 6,4 MSEK (0,7) i Q3 medan niomånadersperioden genererade 23,7 MSEK (4,0). Förändringar i bolagets rörelsekapital belastade kassaflödet med -9,2 MSEK i Q3 samt -11,9 MSEK januari-september. Under 2020 var motsvarande siffror tydligt Corona-influerade och uppgick till -10,4 MSEK respektive 21,5 MSEK. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 29,8 MSEK och tillgänglig likviditet var 49,8 MSEK.

Vd:s kommentarer

  • Robin-ceoEfterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och produkter, vilket avspeglas i den ökande försäljningen. Trots semesterperioden har kundaktiviteten varit hög under kvartalet, både bland befintliga och nya kunder. Tillsammans med kunder som AJ Produkter, Indeks Retail (DK), Kid Hemtex (SE, FI), Fisher Paykel (NZ) m.fl. har Avensia lanserat nya lösningar inom onlinehandel och informationshantering.
  • Antalet medarbetare vid periodens utgång var 313 (275), en ökning med 14 % sedan samma tidpunkt föregående år. Personal och nyrekrytering är fortsatt en av Avensias nyckelfaktorer för framgång.
  • Avensia utvecklas tillsammans med sina partners och under perioden har vi fått erkännande som ”Commerce Partner of the Year” från Optimizely (tidigare Episerver) och ”Partner of the Year Sweden” samt ”Partner of the Year EMEA” från Inriver. Detta vittnar såklart om den kommersiella framgång vi haft tillsammans med dessa partners.
  • Avensia har genom hela pandemin följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebar att bolagets kontor öppnade igen den 29 september. Vi höll en storslagen nyöppning med frukostar, luncher och after work-tillställningar i dagarna tre och det för många av oss ett väldigt glatt återseende. Pandemin har inneburit utmaningar för alla bolags kultur, inte minst i att ta emot nyanställda. Eftersom det nya normala sannolikt innebär ett stort inslag av hemarbete är detta en punkt som vi måste fortsätta arbeta med och något vi tittar på när vi justerar vår team-struktur och hur vi tar hand om nya kollegor.

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 13:00 CET.

Robin Gustafsson
VD
robin.gustafsson@avensia.com