Finansiell information

Bolagsstyrning

Årsstämman 2023 beslutade som ordinarie ledamöter omval av Monika Dagberg, Johan Strid, Per Adolfsson och Per Wargéus samt nyval av Anders Wehtje. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Anders Wehtje som vice ordförande.

Företaget har en valberedning bestående av tre ledamöter utsedda av de tre största ägargrupperingarna per den 30 september 2023.

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i sänder från konstituerande styrelsemöte till nästa.

Verkställande Direktör

Robin Gustafsson

VD-robin

Födelseår: 1972

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, LTH

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare till Avensia med en bakgrund som konsult och chef inom programvaruutveckling. Har även varit verksam genom olika styrelseuppdrag och privata investeringar.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef sedan 2021. Tidigare vd i Avensia 2011-2018 och koncernchef 2015-2018, styrelseledamot 2007-2011, 2018-2021 samt medgrundare. Styrelseordförande i Svenska Medalj AB och A5 Invest. Styrelseledamot i CoolStuff AB.

Klicka här för att se information om aktieinnehav

Chief Financial Officer (CFO)

Lisa Logren

lisa-logren2-low

Födelseår: 1989

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen inom företagsekonomi från Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet: Lisa har en bakgrund som auktoriserad revisor på Deloitte där hon främst arbetade med internationella koncernföretag.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Redovisningschef 2020-2023, CFO sedan 1 januari 2023

Klicka här för att se information om aktieinnehav

Klicka här för att se information om övriga ledningsgruppsmedlemmar.

Styrelse

Per Wargéus

Per-Wargeus-ny

Födelseår: 1961

Huvudsaklig utbildning: LTH, elektroteknik och studier vid Ekonomihögskolan i Lund

Arbetslivserfarenhet: Per är entreprenör och har grundat ett antal företag som Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB, InXL innovation AB mfl. Arbetar idag som investerare och i bolagsstyrelsen för bolag i tidiga skeden.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande sedan 2015 och ledamot sedan 2007. VD och koncernchef mellan 2007 och 2015 och medgrundare till bolaget.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Advenica AB och Almi Företagspartner i Skåne AB. Ledamot i Valid Asset Management i Skåne AB.

Per är oberoende av Avensia och dess bolagsledning, men beroende av större aktieägare.

Klicka här för att se information om aktieinnehav

Anders Wehtje

Anders-wehtje-CFO

Födelseår: 1964

Huvudsaklig utbildning: Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Arbetat som antingen CFO eller CEO inom diverse branscher och företag (bl.a. EstLine, UPS, McDonalds, Volito och Allokton) samt periodvis även som egen företagare / entreprenör.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och vice styrelseordförande sedan 2023. Tidigare CFO i Avensia 2020-2022 samt styrelseledamot mellan 2005-2019. Övriga uppdrag: Anders Wehtje Invest AB, Little John Investment AB

Anders är oberoende av Avensia och dess bolagsledning, men beroende av större aktieägare.

Klicka här för att se information om aktieinnehav

Monika Dagberg

Monika-ny

Födelseår: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Ekonomihögskolan i Lund. Genomgått programmet Styrelsekraft och är Certifierad styrelseledamot.

Arbetslivserfarenhet: Monika arbetar som General Manager på Retail & Food Services AB och Nordic Beverage Company AB. Tidigare arbetat som e-handelschef på Granngården AB, affärsområdeschef på Egmont, CEO på Online Brands Nordic AB (publ) och dotterbolagen Önskefoto AB och Hedbergs Guld AB, Sverigechef på Whiteaway AB, managementkonsult i egen regi samt innehaft ett antal styrelseuppdrag.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2013. Övriga uppdrag; Suppleant i Pink Competitive AB, styrelseledamot i Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB.

Monika är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Klicka här för att se information om aktieinnehav

Per Adolfsson

Lars-adolfsson

Födelseår: 1960

Huvudsaklig utbildning: Master of Science från KTH i Stockholm inom ingenjörsmekanik.

Arbetslivserfarenhet: Bakgrund som vd för Softronic och Avega. Tidigare verksam inom Microsoft, HP och Compaq. 

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2022. Inga övriga styrelseuppdrag.

Per är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Klicka här för att se information om aktieinnehav

Johan Strid

Johan-stigFödelseår: 1971

Huvudsaklig utbildning: Master of Science från Lunds Tekniska Högskola, inom ingenjörsmekanik.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet från Prevas AB, Knowit AB och Cybercom som VD och inom sälj.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2022. Styrelseledamot i Prevas AB. 

Johan är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Klicka här för att se information om aktieinnehav


Revisor

Vår revisor granskar Avensia och koncernens årsredovisning samt genomför en översiktlig granskning av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Revisorn rapporterar resultatet från revisionen av årsredovisningen samt granskningen av bolagsstyrningsrapporten och presenterar sina slutsatser för årsstämman.

Vid årsstämman 2023 omvaldes Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma. Mattias Lönnquist är huvudansvarig revisor.