Finansiell information

Ersättning & incitamentsprogram

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen gäller 2023.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelseordförande och stämmovalda styrelseledamöter, där hela styrelsen har utgjort ersättningsutskott.

Ledande befattningshavare var per den 31 december 2022 verkställande direktören och ytterligare 10 personer.

För koncernledningen tillämpas marknadsmässiga villkor för löner och övriga anställningsvillkor. Sex personer i ledningsgruppen omfattas av ett avtal om en rörlig ersättning som beräknas i förhållande till måluppfyllelse och som utbetalas kvartalsvis.

VD:s avtal kan sägas upp av endera parten med en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår till verkställande direktören dessutom ett avgångs-vederlag om 6 månaders lön och förmåner. VD:s ersättning består endast av en fast lönedel.

För mer detaljerade uppgifter rörande våra långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 12 i årsredovisningen.

Incitamentsprogram

Avensia har för närvarande två utestående incitamentsprogram vilka beskrivs närmare nedan.

LTIP 19

I programmet LTIP 19 är maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas samtliga deltagare i programmet begränsat till 1 0000 000, vilket motsvarar cirka 2,8 procent av utestående aktier och röster. Programmet löper från 5 juni 2019 till 31 december 2023. Det krävs ingen investering i sparaktier och optionerna erhålles således vederlagsfritt. Maximalt antal prestationsaktier per år är en femtedel av totalt antal. Sista dag för utnyttjande av optionerna är 31 december 2023.

LTIP 20

I programmet LTIP 20 är maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas samtliga deltagare i programmet begränsat till 1 0000 000, vilket motsvarar cirka 2,7 procent av utestående aktier och röster. Programmet löper från 30 juni 2020 till 31 december 2024. Det krävs ingen investering i sparaktier och optionerna erhålles således vederlagsfritt. Maximalt antal prestationsaktier per år är en femtedel av totalt antal. Sista dag för utnyttjande av optionerna är 31 december 2024.