Finansiell information

Avensia beslutar om ny utdelningspolicy

16 februari, 2022

Styrelsen i Avensia har idag beslutat att anta en ny utdelningspolicy. Den nya policyn lyder;

”Avensias ambition är att dela ut minst 50% av resultatet efter skatt. Målet är att utdelningen ska vara ökande över tid. Utdelningens storlek bestäms av vår resultatförmåga, kassaflöde och investeringsbehov, där vi strävar mot att vid varje tidpunkt ha en optimal kapitalstruktur.”

"Vi är övertygade om att vår långa historik som utdelande bolag har skapat positiva värden för våra ägare. Det är därför glädjande att besluta om en reviderad utdelningspolicy som ger förutsättningar att tydligare höja bolagets utdelningar på kort och medellång sikt givet att vi fortsätter att utvecklas som bolag. Den extra utdelning på 0,25 sek per aktie som vi också föreslår idag, syftar vidare till att minska den kassa som vi opererat med under flera års tid. Vi ser inte att denna kan förräntas i bolaget, samtidigt som den stabilitet vi upplever i vår affär, gör det mindre attraktivt att ha överskottslikviditet i bolaget ur ett strikt avkastningsperspektiv", säger Per Wargéus, styrelsens ordförande och tillika dess störste aktieägare.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-16 12:55 CET.

För ytterligare frågor, kontakta styrelsens ordförande Per Wargéus på 0707-31 89 08 eller vd Robin Gustafsson på 0736-60 60 82 alternativt robin.gustafsson@avensia.com.