Finansiell information

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 10 december 2020

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag 10 december 2020 17.00. Stämman kommer – mot bakgrund av rådande omständigheter kopplade till COVID-19 pandemin – att äga rum digitalt.

Hela kallelsen finns att läsa här

Följande dokument finns för nedladdning:

 • Kommuniké från extra bolagsstämma Avensia 2020
 • Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 2020
 • Styrelsens redogörelse enligt A14 kap 8 § samt 18 kap 6 §
 • Styrelsens redogörelse enligt ABL 17 kap
 • Yttrande Deloitte ABL 14 kap 8 § samt 18 kap 6 §

Ordinarie bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020 ägde rum tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Vävaregatan 21, 222 36 Lund.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar fanns tillgängliga på bolagets kontor i Lund, på bolagets hemsida (nedan) och sändes till aktieägare som så begärde.

Årsstämma 2020

Följande dokument finns för nedladdning:

 • Kommuniké från årsstämman 2020
 • Kallelse till årsstämma 2020
 • Styrelsens förslag 2020
 • Valberedningens förslag 2020
 • Årsredovisning 2019

Årsstämma 2019

Följande dokument finns för nedladdning:

 • Kommuniké från årsstämma 2019
 • Kallelse till årsstämma 2019
 • Styrelsens förslag 2019
 • Valberedningens förslag 2019
 • Årsredovisning 2018

Årsstämma 2018

Följande dokument finns för nedladdning:

 • Kallelse till årsstämma 2018
 • Styrelsens förslag 2018
 • Valberedningens förslag 2018
 • Årsredovisning 2017

Årsstämma 2017

Följande dokument finns för nedladdning:

 • Kallelse till årsstämma 2017
 • Styrelsens förslag 2017
 • Valberedningens förslag 2017
 • Årsredovisning 2016

Årsstämma 2016

Stämman hölls den 19 maj 2016.

 • Kallelse till årsstämma 2016
 • Styrelsens förslag 2016
 • Valberedningens förslag 2016
 • Årsredovisning 2015