Finansiell information

Valberedning

Inför årsstämma 2024

I enlighet med de av årsstämman beslutade valberedningsinstruktionerna har följande ledamöter i valberedningen utsetts, baserat på ägarförhållandena per 30 september 2023.

  • Michael Sjösten, A5 Invest AB, ordförande i valberedningen
  • Anders Wehtje, Anders Wehtje Invest AB
  • Per Wargéus, Valid Asset Management i Skåne AB

Valberedningsinstruktion

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens vice ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedning ska lämna förslag till:

  • Stämmoordförande
  • Styrelse
  • Styrelseordförande
  • Revisor
  • Styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter
  • Arvode för bolagets revisor