Finansiell information

Bolagsordning

Org nr: 556561-8641 Antagen 2023-05-04

§1 Firma

Bolagets firma är Avensia AB. Bolaget är publikt.

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§3 Verksamhet

Företaget ska bedriva försäljning, konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders IT-relaterade produkter. Därutöver ska företaget äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 971 300 kr och högst 19 885 200 kr.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 33 142 000 stycken och högst 132 568 000 stycken.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska högst två revisorer med högst två revisorsuppleanter utses.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Svenska Dagbladet.

§9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än sjätte vardagen före stämman.

§10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordning
 • Val av en eller flera justeringsmän
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • Beslut angående
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
 • Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 • Val av styrelse och revisor samt styrelse- och revisorssuppleanter
 • Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall utgöra kalenderår.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.