Arrow Fler nyheter

Avensia AB - Delårsrapport januari - juni 2019: Fortsatt tillväxt och utveckling på en volatil marknad

Nyckeltal april - juni 2019

Nettoomsättning   73,8 (60,0) MSEK                 Rörelsemarginal    3,6 (4,2) %

Rörelseresultat       2,6 (2,5) MSEK                   Kassaflöde            4,8 (-7,6) MSEK

Resultat efter skatt 1,2 (1,6) MSEK                   Resultat per aktie  0,03 (0,05) SEK

Nyckeltal januari - juni 2019

Nettoomsättning    156,5 (118,1) MSEK            Rörelsemarginal   9,5 (9,4) %

Rörelseresultat        14,8 (11,1) MSEK              Kassaflöde           0,5 (-2,1) MSEK

Resultat efter skatt  10,4 (8,1) MSEK                Resultat per aktie 0,29 (0,23) SEK

  • Avensias tillväxt fortsatte även under andra kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 23 % jämfört med föregående år till 73,8 MSEK (60,0).  För första halvåret var omsättningen 156,5 MSEK (118,1) vilket innebär en ökning med 33 %

  • Rörelseresultatet i kvartal två uppgick till 2,6 MSEK (2,5) vilket gav en rörelsemarginal på 3,5 % (4,2). För första halvåret ökade rörelseresultatet med 33 % till 14,8 MSEK (11,1) vilket innebar en rörelsemarginal på 9,5 % (9,4).

  • Kassaflödet för kvartalet blev 4,8 MSEK (-7,6). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 30,9 MSEK och tillgänglig likviditet var 40,9 MSEK.

25 juli, 2019, 12:00 CEST

VD:s kommentarer

  • Avensia verkar på en snabbt föränderlig marknad där våra befintliga och potentiella kunder är utsatta för tuff, global konkurrens, där effektiv digitalisering är en nödvändighet. För Avensia som långsiktig partner till våra kunder betyder det ur ett strategiskt perspektiv att potentialen för våra produkter och tjänster ökar ytterligare, men på kortare sikt betyder det ökad volatilitet och rörelse i vår kundportfölj

  • Under andra kvartalet 2019 fortsatte Avensias tillväxt och utveckling, om än i något lägre takt än tidigare. De faktorer som huvudsakligen påverkade verksamheten var senareläggning av nya projekt hos några av våra större kunder, ökade investeringar i produktutveckling och innovation samt satsningarna internationellt - samtidigt tecknades ett antal nya, större kontrakt med projektstart i kvartal tre.

  • I det marknadsklimat som råder blir ”time to value” allt viktigare för många av våra kunder – och det adresserar vi bland annat genom en utökad satsning på innovation, paketering, produktifiering och strukturkapital. I maj lanserades ett antal produkter i Storefront-familjen för traditionell digital omnikanalhandel, men även speciella produkter för att stödja försäljningen i fysiska butiker och produkter byggda med artificiell intelligens. Mottagandet från marknaden har varit positivt och de första kundprojekten baserade på de nya produkterna är igång.

  • Ett område med fortsatt stark utveckling är Information Management, dvs lösningar för att hantera information om allt från produkter till leverantörer och kunder. Under kvartalet fick Avensia bland annat förtroendet från Norska Byggtjeneste, som är den ledande förmedlaren av produkt- och kunskapsbaserad information för byggsektorn i Norge, att leverera en helt ny digital infrastruktur för den norska databasen för byggvaror, NOBB.

  • Det globala perspektivet blir allt viktigare för både Avensia och våra kunder. Under kvartalet startade formellt vårt dotterbolag i Norge, verksamheten i UK inom vårt dotterbolag Insider Trends utvecklas positivt och våra satsningar i USA och Filippinerna fortsätter enligt plan.

  • Avensias omsättningstillväxt för första halvåret blev 33% och rörelsemarginalen 9,5%, vilket möjliggör fortsatta investeringar i innovation, produktutveckling och internationell expansion för att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga framöver. Avensia står starkt inför framtiden.
Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 julii 2019 kl. 12:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.