Arrow Fler nyheter

Avensia AB Bokslutskommuniké januari-december 2022

Negativt resultat och engångskostnader

15 februari, 2023, 13:00 CET

Hero-Q3-rapport-low

Nyckeltal fjärde kvartalet

Nettoomsättning 111,8 (114,2) MSEK Rörelsemarginal neg (9,8) %
Rörelseresultat -22,0 (11,2) MSEK Kassaflöde -14,2 (6,1) MSEK
Resultat efter skatt -17,6 (10,1) MSEK Resultat per aktie -0,47 (0,27) SEK

Nyckeltal januari till december

Nettoomsättning 431,5 (390,1) MSEK Rörelsemarginal neg (5,9) %
Rörelseresultat -13,0 (22,9) MSEK Kassaflöde -21,6 (-6,4) MSEK
Resultat efter skatt -12,1 (17,6) MSEK Resultat per aktie -0,33 (0,47) SEK

 • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 111,8 MSEK (114,2), en minskning med 2 % mot fjärde kvartalet 2021. För januari-december var omsättningen 431,5 MSEK (390,1), motsvarande en tillväxt om 11 %.

 • Rörelseresultatet i kvartalet var -22,0 MSEK (11,2) med en negativ rörelsemarginal om
  -19,7 % (9,8%). Rörelseresultatet har påverkats starkt av låg konsultbeläggning. Med en beläggning på samma nivå som fjärde kvartalet 2021 hade intäkterna varit ca 19,1 MSEK högre. Bolaget har vidare tagit kostnader för implementationen av nytt ERP-system (7,0 MSEK), reserverat för en kundförlust på (3,4 MSEK) samt bytt periodiseringsperiod av bolagets semesterlöneskuld (2,0 MSEK) under kvartalet.

 • Rörelseresultatet för tolvmånadersperioden uppgår till -13,0 MSEK (22,9). Justerat för jämförelsestörande poster för både 2022 (ERP, UNHCR, anpassning av verksamhet och lokaler efter covid samt kundförluster) och 2021 (omstrukturering management samt nedskrivning produktsatsning) blir jämförbara siffror 4,4 MSEK respektive 32,2 MSEK.

 • Kassaflödet för kvartalet var -14,2 MSEK (6,1). Kassaflödet för januari-december var –21,6 MSEK (-6,4) och har påverkats av utdelning på –24,1 MSEK (–11,1).  Kassan uppgick vid kvartalets slut till 15,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 45,4 MSEK.

Vd:s kommentarer

 • Under kvartalet minskade Avensias omsättning med 2 %. Detta beror på lägre försäljning mot nya och befintliga kunder vilket har lett till en lägre konsultbeläggning.  

 • Svensk detaljhandel står inför utmaningar och svagare utsikter vilket påverkar Avensias kunder med konsumentförsäljning. I några fall har vi under perioden sett att minskad försäljning hos våra kunder leder till minskad investering hos Avensia samt senarelagda nysatsningar. Under periodens slutfas samt i början av 2023 såg vi en förbättrad orderingång från både befintliga och nya kunder.

 • Vi avslutar året med 45 MSEK i tillgänglig likviditet. Om vi exkluderar utdelningen för 2022 har vi genererat positivt kassaflöde under året. Vi ser detta som en trygg position för att agera under nuvarande omständigheter. Mot bakgrund av årets resultat föreslår styrelsen dock att ingen utdelning lämnas.

 • Antalet medarbetare vid periodens utgång var 377 (325), en ökning med 16 % sedan samma tidpunkt föregående år samt med 5 % jämfört med föregående kvartal. Under andra halvåret tillkom många nyanställda inklusive ett nystartat Academy-program. Under perioden har beläggningen legat väsentligt under normal nivå vilket gjort att de nyanställda i stor utsträckning inte varit sysselsatta i kunduppdrag. Vi har under kvartalet begränsat rekryteringen till specifika kompetenser och vissa ersättningsrekryteringar för att prioritera beläggning och lönsamhet.

 • Under perioden har vi tagit extra kostnader på 7,0 MSEK avseende företagets nya affärssystem eftersom det blivit tydligt att vissa moduler inte kommer kunna leverera det värde som motiverade investeringen. Vi kommer under 2023 överväga alternativ för att ersätta dessa delar av systemet. 

 • I samband med en kundkonkurs i oktober gjorde Avensia en kreditförlust på 3,4 MSEK. Det pågår en process för att återvinna hela eller delar av beloppet. Vi har dock bedömt att vi behöver skriva ner hela beloppet.


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 13:00 CET.

Dokument & länkar: Avensia 2022-Q4

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, vd, +46 73 660 60 82 eller robin.gustafsson@avensia.com
Lisa Logren, CFO, +46 70 485 08 61 eller lisa.logren@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.