Arrow Fler nyheter

Avensia AB Kvartalsrapport januari-mars 2022

Tillväxt med operationell hävstång

5 maj, 2022, 13:00 CEST

Avensia VD

Nyckeltal första kvartalet

Nettoomsättning 116,8 (92,9) MSEK Rörelsemarginal 8,4 (1,2) %
Rörelseresultat 9,8 (1,2) MSEK Kassaflöde 15,8 (-3,8) MSEK
Resultat efter skatt 7,1 (0,3) MSEK Resultat per aktie 0,19 (0,01) SEK

 • Avensias omsättning i Q1 uppgick till 116,8 MSEK (92,9), en ökning med 26 % mot Q1 2021.
 • Rörelseresultatet i Q1 var 9,8 MSEK (1,2) med en rörelsemarginal på 8,4 % (1,2). För jämförelse mellan kvartalen ska förra årets rörelseresultat justeras upp med 9,1 MSEK till 10,3 MSEK (avgångsvederlag vd 3,1 MSEK samt nedskrivning av produktsatsningen Storefront Modern Pay 6,0 MSEK). På samma vis innehåller årets siffror kostnader för implementering av nytt affärssystem 1,8 MSEK (projektet löper 2022 men är sedan färdigt), kostnader för donation till UNHCR 0,8 MSEK samt kostnader relaterade till att ställa om bolaget till post-Covid med nya koncept för medarbetare och kontor samt kostnader för ny avtalsstruktur på sammantaget 2,0 MSEK (fortlöper likaledes under 2022 men inte längre). Med dessa jämförelsestörande effekter tillbakalagda uppvisar bolaget en operationell hävstång och summerar det justerade rörelseresultatet till på 14,4 MSEK (marginal 12,3%) vilket är en ökning med 40% jämfört med 2021.
 • Kassaflödet för Q1 var 15,8 MSEK (-3,8). Den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapitalet) genererade ett kassaflöde på 9,7 MSEK (5,9) i kvartalet. Förändringar i bolagets rörelsekapital påverkade kassaflödet med 10,0 MSEK för kvartalet och investeringar har uppgått till -0,7 MSEK. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 53,2 MSEK och tillgänglig likviditet var 83,2 MSEK.
   

Vd:s kommentarer

 • Under årets första kvartal höll vi uppe tillväxten (26 %) och ökade rörelsemarginalen till 8,4 % och inledde därmed året i samma stil som vi avslutade det föregående.
 • Kvartalet har präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Avensia har ingen direkt exponering mot något av länderna och en inventering av kunder, partners och leverantörer har visat en mycket begränsad risk. Däremot känner bolagets medarbetare, ledning och ägare starkt för frågan och valde därför att genomföra en gemensam donation om totalt 2,1 MSEK till UNHCR under mars. Donationen matchades av Akelius Foundation med ytterligare 2,1 MSEK till totalt 4,2 MSEK.
 • De restriktioner som gällt under Covid-pandemin har minskats ner under kvartalet i samtliga länder och det har inneburit ännu en omsvängning för e-handeln. Forcerad inhemsk handel kommer flytta ut och det finns ett element av ”återgång till butikerna” i många branscher, efter ett år där e-handel vuxit enormt. Detta innebär att många branscher för första gången ser en stillastående eller till och med sjunkande försäljning online. Avensia har dock inte sett något tecken på minskande investeringar utan efterfrågan är fortsatt god.
 • Antalet medarbetare vid periodens utgång var 325 (296), en ökning med 10 % sedan samma tidpunkt föregående år. Personal och nyrekrytering är fortsatt en av Avensias nyckelfaktorer för framgång. Efter pandemin har vi liksom hela branschen upplevt en ökad personalomsättning. Vi ser också en löneinflation i branschen men det finns generellt en förståelse i kundledet och hittills har vi lyckats väl med att göra motsvarande prisjusteringar.
 • Avensia utvecklas tillsammans med våra partners och kunder och under perioden har Get Inspired i Norge fått priset som ”E-commerce of the Year” från Ehandel.com i Norge.
 • Avensia öppnade under perioden upp kontoren efter pandemin, där samtliga länder sakta avvecklar de restriktioner som varit på plats. Kontorsutnyttjandet ser annorlunda ut idag än för tre år sedan och det pågår ett arbete för att utveckla ett nytt koncept där bolagets nya Malmö-kontor kommer att vara först ut.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 13:00 CET.

Dokument & länkar: Release

För ytterligare information, kontakta: 

Robin Gustafsson, vd, robin.gustafsson@avensia.com eller 0736-60 60 82 

Per Wargéus, styrelseordförande, per.wargeus@avensia.com eller 0707-31 89 08 


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.