Arrow Fler nyheter

Avensia AB Delårsrapport januari-september 2020

Gradvis ökande efterfrågan, stark rekrytering och förslag på utdelning

27 oktober, 2020, 13:00 CET

Nyckeltal JULI-SEPTEMBER 2020

Nettoomsättning            63,9 (61,0) MSEK            Rörelsemarginal 0,3 (3,6) %
Rörelseresultat 0,2 (2,2) MSEK Kassaflöde                        -14,5 (3,3) MSEK
Resultat efter skatt -0,9 (0,9) MSEK Resultat per aktie -0,02 (0,02) SEK

Nyckeltal JANUARI-SEPTEMBER 2020

Nettoomsättning            229,7 (217,5) MSEK       Rörelsemarginal 3,7 (7,8) %
Rörelseresultat 8,5 (17,0) MSEK Kassaflöde                        12,0 (3,8) MSEK
Resultat efter skatt 5,8 (11,3) MSEK Resultat per aktie 0,16 (0,31) SEK

 

  • Avensias omsättning ökade i Q3 med 5 % jämfört med föregående år till 63,9 MSEK (61,0).  För årets första nio månader var omsättningen 229,7 MSEK (217,5) vilket innebär en ökning med 6 %.
  • Rörelseresultatet i kvartal tre uppgick till 0,2 MSEK (2,2) med en rörelsemarginal på 0,3 % (3,6). För januari-september uppgick rörelseresultatet till 8,5 MSEK (17,0) vilket gav en rörelsemarginal på 3,7 % (7,8).
  • Kassaflödet för Q3 var -14,5 MSEK (3,3). I siffran ingår återbetalning av anstånd med skatter och avgifter på totalt 10,8 MSEK (från april) samt utbetalning av 1,5 MSEK i retroaktiva lönejusteringar för alla medarbetare för perioden januari-september. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 47,0 MSEK och tillgänglig likviditet var 67,0 MSEK.
  • Styrelsen föreslår att det kallas till en extra bolagsstämma innan årsskiftet för att verkställa vårens uppskjutna utdelning på 0,28 SEK per aktie.  

VD:s kommentarer

 
  • Vi har accelererat rekryteringen av nya medarbetare under kvartalet och det är glädjande att konstatera att Avensia är en attraktiv arbetsgivare som lockar expertkompetens där vi verkar. Under maj-september rekryterades 50 medarbetare och vid kvartalets utgång var antalet anställda i koncernen 275 personer, en nettotillväxt på 30 personer (12%) under perioden juli-september. Detta är en signifikant investering inför framtiden som kortsiktigt påverkar resultatet men medarbetarna är koncernens mest strategiska resurs och tillgång till nyckelkompetens är en absolut förutsättning för fortsatt utveckling och konkurrenskraft.

  • Utöver rekrytering handlade perioden huvudsakligen om att fortsätta hjälpa våra kunder att hantera de ändrade marknadsförutsättningar som den globala Coronapandemin medfört. Successivt under kvartalet märktes en ökad framtidstro och investeringsvilja från både nya och befintliga kunder, även om variationerna mellan olika länder och branscher är stor. På den skandinaviska marknaden ökade efterfrågan på Avensias produkter och tjänster för modern handel kontinuerligt, bl a som ett resultat av den digitala handelns starka utveckling under perioden; till exempel ökade e-handeln 45% i juli och 23% i augusti enligt den svenska E-barometern. Vi ser även samma tendenser på andra marknader.
  • Orderingången under kvartalet var god för alla delar av vårt erbjudande; från strategiska rådgivningstjänster till moderna e-handelslösningar, digitala butikslösningar till vårt erbjudande inom Information Management. Tyngdpunkten i försäljningen låg mot slutet av perioden och vi är stolta över att ha fått förtroende från nya kunder inom ett flertal olika branscher, vilket är ett kvitto på att Avensia är en relevant partner för många olika typer av handlare.
  • Under september öppnade Nordiska Kompaniet (NK), e-handel i samarbete med Avensia. NK, som varit en ledande premiumaktör inom svensk detaljhandel i över 100 år, hade ambitionen att erbjuda en digital handelsplats med fokus på att ge besökarna en upplevelse utöver det vanliga och projektet drevs i nära samarbete mellan NK, Avensia och NK:s handlare. Avensia bidrog i det strategiska arbetet från början, och har därefter implementerat hela den tekniska lösningen. Under kvartalet lanserade även Skincity, Sveriges främsta hudvårdsklinik online, en ny modern handelslösning i samarbete med Avensia.
  • Det är positivt att konstatera att styrelsen föreslår att vårens uppskjutna utdelning ska verkställas med 0,28 SEK per aktie. Med en gradvis ökande efterfrågan under kvartalet står vi finansiellt starka med likvida medel på 47,0 MSEK vid kvartalets slut.


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-27 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Fredrik André, CMO Avensia, +46 709-239381 eller e-post fredrik.andre@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.