Arrow Fler nyheter

Kommuniké från Avensia ABs årsstämma

18 maj, 2017, 19:15 CEST

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 18 maj 2017 om en utdelning på 0,15 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats den 22 maj 2017 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2017.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Anders Cedervall, Monika Dagberg, Niklas Johnsson, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anders Wehtje. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Anders Cedervall som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.  

Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Det beslöts att införa ett aktiesparprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraft som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa

ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB 

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl 19:15 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.