Arrow Fler nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Avensia AB

En extra bolagsstämma i Avensia AB, 556561-8641, avhölls den 10 december 2020.

10 december, 2020, 21:00 CET

Det beslöts att införa ett vinstdelningsprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Stämman beslöt vidare att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom utgivande och överlåtelse av maximalt 3.000.000 teckningsoptioner.

Vidare beslöts att verkställa den tidigare föreslagna, men uppskjutna utdelningen på 28 öre per aktie, kopplat till verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade slutligen att som ytterligare ordinarie ledamot till styrelsen välja Rogier Verheij.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-10 21:00 CET.

Per Wargéus

Styrelseordförande
mobil: +46 707-318908
e-post: per.wargeus@avensia.se


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.