Arrow Fler nyheter

Avensia AB Kvartalsrapport januari-mars 2023

Fortsatt förlust men sekventiell förbättring

4 maj, 2023, 13:00 CEST

Robin-Gustafsson

Nyckeltal första kvartalet

Nettoomsättning 112,7 (116,8) MSEK Rörelsemarginal neg (8,4) %
Rörelseresultat -7,5 (9,8) MSEK Kassaflöde 0,8 (15,8) MSEK
Resultat efter skatt -6,7 (7,1) MSEK Resultat per aktie -0,18 (0,19) SEK

  • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 112,7 MSEK (116,8), en minskning med 4 % mot första kvartalet 2022.
  • Rörelseresultatet i kvartalet var -7,5 MSEK (9,8) med en negativ rörelsemarginal om
    -6,7 % (8,4%). Rörelseresultatet har belastats med totalt 5,4 MSEK i kostnader kopplat till det besparingsprogram som aviserades 7 mars. Rörelseresultatet har vidare påverkats av låg konsultbeläggning. Med en faktureringsgrad på samma nivå som motsvarande kvartal 2022 hade intäkterna varit ca 9,8 MSEK högre under perioden.
  • Kassaflödet för kvartalet var 0,8 MSEK (15,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 MSEK (19,7). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 15,9 MSEK och tillgänglig likviditet var 37,7 MSEK.
     

Vd:s kommentarer

  • Under kvartalet minskade Avensias omsättning med 4 % jämfört med samma period föregående år. Detta beror på lägre försäljning mot nya och befintliga kunder vilket har lett till en lägre konsultbeläggning. Svensk detaljhandel står inför utmaningar och svagare utsikter vilket påverkar Avensias kunder med konsumentförsäljning. Hos flera kunder har vi sett att minskad försäljning leder till minskad investering hos Avensia samt senarelagda nysatsningar. Vår bedömning är dock att Avensia under kvartalet tog marknadsandelar i en vikande marknad.
  • Beläggningen har under perioden legat under normal nivå vilket gjort att de senast anställda i stor utsträckning inte varit sysselsatta i kunduppdrag. Vi har sedan slutet av 2022 begränsat rekryteringen till specifika kompetenser och vissa ersättningsrekryteringar för att prioritera beläggning och lönsamhet. Vi arbetar aktivt för att anpassa personalstyrka och kostnader efter den marknadssituation som råder. Personalomsättningen under kvartalet var i linje med samma period föregående år.
  • Under perioden har vi reserverat kostnader på 5,4 MSEK för personal som sagts upp i samband med besparingsprogrammet som annonserades den 7 mars. Kvartalets löpande personalkostnad för dessa personer samt övriga som sagt upp sig under kvartalet var 9,0 MSEK, exklusive reserveringen. Besparingsprogrammet omfattade kostnader på totalt 35 MSEK på årsbasis och en personalneddragning med 11 personer. Sammantaget är bedömningen att programmet avlöpt enligt plan.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-04 13:00 CET.

Dokument & länkar: Avensia Q1 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, vd, +46 73 660 60 82 eller robin.gustafsson@avensia.com
Lisa Logren, CFO, +46 70 485 08 61 eller lisa.logren@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.