Arrow Fler nyheter

Avensia AB delårsrapport, januari-juni 2021

Avensia publicerar delårsrapport för januari-juni 2021. 

 

22 juli, 2021, 11:00 CEST

Tillbaka till tillväxt och ökad marginal

Nyckeltal april-juni 2021

Nettoomsättning 97,4 (76,5) MSEK Rörelsemarginal 5,3 (0,2) %
Rörelseresultat 5,2 (0,1) MSEK Kassaflöde -2,9 (20,2) MSEK
Resultat efter skatt 4,6 (0,6) MSEK Resultat per aktie 0,12 (0,02) SEK

 Nyckeltal januari-juni 2021

Nettoomsättning

190,3 (165,8) MSEK Rörelsemarginal 3,3 (5,0) %
Rörelseresultat 6,3 (8,3) MSEK Kassaflöde -6,7 (26,5) MSEK
Resultat efter skatt 4,9 (6,8) MSEK Resultat per aktie 0,13 (0,19) SEK
 
  • Avensias omsättning ökade i Q2 med 27 % jämfört med föregående år till 97,4 MSEK (76,5). För första halvåret ökade omsättningen till 190,3 MSEK vilket motsvarade en tillväxt på 15 %. Ökningen i kvartalet har främst skett genom ökad debitering för tjänster efter att personalstyrkan ökat med 21 % och beläggningen på total personal ökat.

  • Rörelseresultatet i Q2 uppgick till 5,2 MSEK (0,1) vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 % (0,2). För halvåret är samma siffror 6,3 MSEK (8,3) och 3,3 % (5,0). Justerat för nedskrivningen av Storefront Modern Pay (6,0 MSEK) och avgångskostnader för tidigare VD (3,1 MSEK) i Q1, uppgick rörelseresultatet till 15,4 MSEK med en marginal på 8,1 %. Detta motsvarar en ökning i rörelseresultatet med 85 % jämfört med samma period 2020. Q2 har vidare belastats med 1,2 MSEK i kostnader för leveransåtaganden under H2 2021.

  • Kassaflödet för Q2 var -2,9 MSEK (20,2). Periodens kassaflöde har belastats av årets utdelning -11,1 MSEK (0) samt ökade kundfordringar på -9,0 MSEK. Ökningen i kundfordringar är delvis kopplade till implementationen av ett nytt affärssystem som tidvis försenade faktureringen under Q2. Jämförandeperioden 2020 innehöll vidare en skattekredit på ca 10,8 MSEK som en del av bolagets arbete att parera Coronapandemin. Den löpande verksamheten genererade ett kassaflöde på 17,3 MSEK under perioden (föregående år var motsvarande siffra 3,4 MSEK). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 35,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 55,4 MSEK.

  • Robin Gustafsson, tidigare tillförordnad, utsågs till bolagets verkställande direktör den 14 juni.

VD:s kommentarer

  • Efterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och produkter. Kundaktiviteten har varit hög under kvartalet, både bland befintliga och nya kunder. Vidare har en rad driftsättningar gjorts under kvartalet där kunderna nu går in i näsa fas tillsammans med Avensia och påbörjar arbetet att kontinuerligt utveckla och förbättra sin marknadsföring och försäljning.

  • Avensia fortsätter att rekrytera och bidra till utvecklingen för duktiga medarbetare. Vi har dock sett en ökad personalomsättning, delvis till följd av Covid-19 men även på grund av förändringar inom bolaget. Under kvartalet har antalet medarbetare därför varit oförändrat. Antalet medarbetare vid periodens utgång var 296 (245), en ökning med 21 % sedan samma tidpunkt föregående år. Att ta hand om personalen och bidra till medarbetarnas utveckling är helt avgörande för Avensias framgång.

  • Avensias satsning på samarbetet med Commerce Tools har utmynnat i produkten Avensia Storefront Excite som under perioden lanserades hos två kunder, Nordic Nest och Dormy. Lanseringarna gick enligt plan utan egentliga barnsjukdomar och båda sajterna uppvisar kraftigt ökad prestanda och försäljning omedelbart efter lansering. Excite kommer tillsammans med Optimizely-baserade (f.d. Episerver) Nitro vara en hörnpelare i Avensias erbjudande framöver och erbjuder en flexibel arkitektur som passar kunder med höga krav på anpassningsbarhet.

  • Med den alltmer utbredda vaccineringen planerar Avensia likt många andra verksamheter att öppna upp kontoren i större utsträckning den 1 september. Arbetsplatsen kommer dock vara mer flexibel för medarbetarna som även efter Coronapandemin i stor utsträckning kommer kunna arbeta där det passar bäst för arbetsuppgifterna och den individuella situationen. Förutom förändringar i kontorsanvändandet arbetar vi även med förändringar i arbetssättet med syfte att skapa en tydligare delegering av ansvar och lägga mer självbestämmande i våra team.

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.       


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-22 11:00 CET.

Dokument & länkar: 2021-Q2
Robin Gustafsson

VD
robin.gustafsson@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.