Arrow Fler nyheter

Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma

Avensia publicerar en kommuniké från årsstämman som hölls idag.

5 maj, 2021, 20:00 CEST

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma i Lund den 5 maj, där samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet; 

Att moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

Att dela ut 30 öre per aktie, eller totalt 11,1 MSEK, för verksamhetsåret 2020.

Att till styrelseledamöter välja om Robin Gustafsson, Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus, Anna Stig och Rogier Verheij. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Att till revisor välja Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.

Att årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Att ge bemyndigande till styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 20:00 CET.

Per Wargéus
Styrelseordförande
per.wargeus@avensia.se

Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.