Arrow Fler nyheter

Kallelse till årsstämma i Avensia AB

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Vävaregatan 21, 222 36 Lund.

7 april, 2021, 15:45 CEST

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 april 2021; och
 • dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Vävaregatan 21, 222 36 Lund eller via epost, bolagsstamma@avensia.com. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2021, gärna innan kl. 15.00. Anmälan ska bekräftas av Avensia.

                                                                                                                                                 

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28 april 2021.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Verkställande direktörens redogörelse.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Beslut om principer för valberedning.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 17. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2

Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Per Wargéus utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,30 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman fredagen den 7 maj 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 13 maj 2021.

                                                                         

Punkterna 12, 13 och 14

Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår följande:

Antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

 

Styrelsearvode föreslås utgå med 180 000 kronor till ordförande och med 90 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Omval av Monika Dagberg, Robin Gustafsson, Anna Stig, Roland Vejdemo, Rogier Verheij och Per Wargéus till styrelseledamöter. Per Wargéus ska utses till styrelsens ordförande med Roland Vejdemo som vice ordförande. Till revisor för en mandatperiod om ett år ska utses Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Punkt 15

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största

ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens vice ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode för bolagets revisor. Dessa principer ska gälla tills vidare.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 3.700.000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555.000 kronor. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget kan komma att behöva kapital för att bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 9,1 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Särskild beslutsmajoritet

Beslut enligt punkt 16 respektive punkt 17 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt punkt 18 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 21 april 2021 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2021

Styrelsen

Avensia AB


Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-07 15:46 CET.

Dokument & länkar: Release

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, tillförordnad VD Avensia, +46736606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com
 


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.