Arrow Fler nyheter

Avensia AB - Delårsrapport januari-december 2018

Stark avslutning - framflyttade positioner

14 februari, 2019, 13:12 CET

Nyckeltal oktober-december 2018

Nettoomsättning     78,3 (52,8) MSEK                Rörelsemarginal 12,1 (5,7) %
Rörelseresultat 9,5 (3,0) MSEK Kassaflöde                14,7 (2,0) MSEK
Resultat efter skatt 6,7 (2,2) MSEK Resultat per aktie 0,19 (0,06) SEK

Nyckeltal januari-december 2018

Nettoomsättning     250,0 (168,1) MSEK                 Rörelsemarginal 9,4 (5,1) %
Rörelseresultat 23,5 (8,5) MSEK Kassaflöde                15,9 (5,0) MSEK
Resultat efter skatt 16,4 (6,0) MSEK Resultat per aktie 0,46 (0,17) SEK
  • Avensias tillväxt fortsatte även under fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 48 % jämfört med föregående år till 78,3 MSEK (52,8).  För helåret 2018 växte omsättningen till 250,0 MSEK (168,1) vilket innebär en ökning med 49 %.
  • Rörelseresultatet i kvartal fyra uppgick till 9,5 MSEK (3,0) vilket gav en rörelsemarginal på         12,1 % (5,7). För januari-december ökade rörelseresultatet till 23,5 MSEK (8,5) vilket innebär en rörelsemarginal på 9,4 % (5,1).
  • Kassaflödet för kvartalet blev 14,7 MSEK (2,0). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 30,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 40,4 MSEK. Kassaflödet för helåret blev, justerat för lämnad utdelning, 22,3 MKR eller 0,63 SEK per aktie. Mot bakgrund av bolagets starka balansräkning och goda kassaflöde föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 0,23 (0,18) SEK per aktie, vilket innebär en utdelning på 8,2 MSEK.

VD:s kommentarer

  • Den globala konsument- och handelsmarknaden har under 2018 fortsatt sin omställning mot digitalisering och globalisering i en allt högre takt. Tillväxten i sällanköpsvaruhandeln sker idag i huvudsak på nätet medan butikstillväxten stannat av. Till detta kan adderas en kraftfull tillväxt för de internationella e-handelsföretagen och marknadsplatserna. Lokala aktörer som tidigare verkat på en geografiskt isolerad marknad möter nu global konkurrens från aktörer som Amazon och Alibaba. Det betyder att de fundamentala förutsättningarna för framgång förändras – och det är här Avensia kommer in.
  • Avensias ambition är att vara en långsiktig strategisk partner till våra kunder, där vårt fokus och vår spetskompetens inom digital handel möjliggör differentiering som ger konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet i deras kärnaffär. Under 2018 har fokus legat på att utveckla vår produkt- och tjänsteportfölj för att kunna vara en helhetsleverantör av alltifrån strategisk rådgivning till operativt stöd i våra kunders dagliga verksamhet – och samtidigt hantera den övergripande tillväxten i efterfrågan på våra produkter och tjänster.
  • Just långsiktigheten i våra kundrelationer är ett bevis för att vår strategi fungerar. Under 2018 kom 81% av vår omsättning från kunder som vi redan hade en relation med vid ingången av året. Denna kontinuitet skapar en stabil plattform för verksamheten, både finansiellt och operationellt. Våra kundrelationer blir även alltmer av strategisk karaktär, vilket ytterligare stärker vårt partnerskap med våra kunder.  
  • Omsättningen 2018 ökade 49 % (38 %), vilket ställer stora krav på en organisation. Jag är mycket nöjd med hur den nya ledningsstruktur som infördes under 2018 fungerar, och självklart också hur alla medarbetare fortsätter att utvecklas och leverera värde till våra kunder. I ett bolag som Avensia är medarbetarna den absolut viktigaste tillgången och det är glädjande att rekryteringen är fortsatt framgångsrik och personalomsättning låg (6% 2018).
  •  Vår rörelsemarginal för helåret 2018 uppgick till 9,4% (5,1%). Jag är tillfreds med marginalen i ljuset av vår tillväxt och de omfattande investeringar i inskolning, utbildning, innovation och produkt-utveckling som är en förutsättning för fortsatt tillväxt – och som kommer fortsätta framöver. 
  •  Vår starka tillväxt till trots ger vårt fokus på kassaflöde en stark finansiell ställning, med en kassalikviditet på ca 180 %. Därför föreslår styrelsen en höjd utdelning (0,23 SEK per aktie) då vi upplever att utdelning är något som uppskattas av våra aktieägare.
  •  Jag vill tacka alla kunder och medarbetare för ett intressant och utvecklande 2018 och ser med spänning fram emot 2019.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 13:00 CET.

Dokument & länkar: Release

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Cecilia Granath, Marknadsdirektör Avensia, +46 76-2551116 eller e-post cecilia.granath@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.