Arrow Fler nyheter

Avensia AB Kvartalsrapport juli-september 2023

Tillbaka till lönsamhet – besparingar ger effekt

27 oktober, 2023, 13:00 CEST

Robin-Gustafsson

Nyckeltal tredje kvartalet
Nettoomsättning    91,0 (92,4) MSEK        Rörelsemarginal    9,4 (neg) %
Rörelseresultat    8,6 (-1,4) MSEK        Kassaflöde    -2,4 (-1,6) MSEK
Resultat efter skatt    6,8 (-1,7) MSEK        Resultat per aktie    0,18 (-0,04) SEK

Nyckeltal januari till september 
Nettoomsättning    305,7 (319,7) MSEK        Rörelsemarginal    neg (2,8) %
Rörelseresultat    -5,6 (9,0) MSEK        Kassaflöde    1,9 (-7,4) MSEK
Resultat efter skatt    -5,4 (5,5) MSEK        Resultat per aktie    -0,15 (0,15) SEK

  • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 91,0 MSEK (92,4), en minskning med 2 % mot tredje kvartalet 2022. För perioden januari till september var omsättningen 305,7 MSEK, (319,7) en minskning med 4 % mot samma period 2022.
  • Rörelseresultatet i kvartalet var 8,6 MSEK (-1,4) med en rörelsemarginal om 9,4 % (neg). Stärkt beläggning och genomförda besparingar har gemensamt bidragit till den positiva utvecklingen. 
  • Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgår till -5,6 MSEK (9,0). Justerat för jämförelsestörande poster för både 2023 (avsättning för personalkostnader) och 2022 (ERP och post-covid aktiviteter) blir jämförbara siffror 4,6 MSEK (16,0).
  • Kassaflödet för kvartalet var -2,4 MSEK (-1,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,8 MSEK (6,5). Kassaflödet för januari till september var 1,9 MSEK (-7,4) med ett kassaflöde från den löpande verksamheten om -0,1 MSEK (30,3). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 16,6 MSEK (15,4) och tillgänglig likviditet var 35,1 MSEK (45,4).

Vd:s kommentarer

  • Marknaden har blivit stabilare under kvartalet, men på en lägre nivå än tidigare år. Under kvartalet minskade Avensias omsättning med 2 % jämfört med samma period föregående år. Nykundsförsäljningen har varit stark och vi bedömer att vi tagit marknadsandelar under året. Däremot har försäljningen mot befintliga kunder försvagats vilket är en följd av de svagare marknadsförutsättningarna inom e-handeln i Skandinavien. 
  • Beläggningen har under perioden förstärkts gradvis och närmat sig en mer normal nivå. Vi har sedan slutet av 2022 begränsat rekryteringen till specifika kompetenser och vissa ersättningsrekryteringar för att prioritera beläggning och lönsamhet. Vi arbetar aktivt för att anpassa personalstyrka och kostnader efter den marknadssituation som råder. Personalomsättningen under kvartalet var i linje med samma period föregående år, vilket tillsammans med den begränsade rekryteringen lett till att personalstyrkan minskat med 10 % till 329 (365) personer.
  • Vi har under kvartalet sett effekten av de båda besparingsprogram som genomfördes den 7 mars samt den 27 juni. Den totala kostnaden för årets båda besparingsprogram samt löner innan uppsägning för denna personal och annan personal som själv valt att lämna under första halvåret, uppgår till 35,3 MSEK för perioden januari-september.
  • Det stärkta rörelseresultatet på 8,6 (-1,4) MSEK är en följd av både den ökade beläggningen och sänkta kostnader till följd av besparingsprogrammen. Det är koncernens högsta rörelseresultat någonsin i ett tredje kvartal.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var 2,4 (-0,7) MSEK före förändringar i rörelsekapitalet, men -10,8 (6,5) MSEK efter förändringar i rörelsekapitalet. Framförallt beror detta på att kundfordringarna ökade med 15,3 MSEK under kvartalet, både på grund av en låg nivå i ingången av kvartalet samt att den siste september inföll på en lördag varför betalningar på utestående fakturor i stor grad inflöt dagarna efter periodens utgång.

Samtliga finansiella rapporter finns att ladda ner på Avensias hemsida: www.avensia.com/sv/finansiell-information/rapporter 


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 13:00 CET.

Dokument & länkar: Avensia Q3 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, vd, +46 73 660 60 82 eller robin.gustafsson@avensia.com
Lisa Logren, CFO, +46 70 485 08 61 eller lisa.logren@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.