Arrow Fler nyheter

Avensia AB Kvartalsrapport april-juni 2023

Stabilare marknad och fortsatt kostnadsanpassning

18 juli, 2023, 12:30 CEST

Hero-Q3-rapport-low

Nyckeltal andra kvartalet

Nettoomsättning 102,1 (110,5) MSEK Rörelsemarginal neg (0,6) %
Rörelseresultat -6,6 (0,7) MSEK Kassaflöde 3,5 (-21,7) MSEK
Resultat efter skatt -5,6 (0,0) MSEK Resultat per aktie -0,15 (0,00) SEK

Nyckeltal januari till juni

Nettoomsättning 214,8 (227,3) MSEK Rörelsemarginal neg (4,6) %
Rörelseresultat -14,2 (10,5) MSEK Kassaflöde 4,3 (-5,8) MSEK
Resultat efter skatt -12,2 (7,2) MSEK Resultat per aktie -0,33 (0,19) SEK

 • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 102,1 MSEK (110,5), en minskning med 8 % mot andra kvartalet 2022. För perioden januari till juni var omsättningen 214,8 MSEK, (227,3) en minskning med 5 % mot samma period 2022.
 • Rörelseresultatet i kvartalet var -6,6 MSEK (0,7) med en negativ rörelsemarginal om
  -6,5 % (0,6%). Rörelseresultatet har belastats med totalt 4,8 MSEK i kostnader kopplat till det besparingsprogram som aviserades 27 juni. Rörelseresultatet har likt föregående kvartal fortsatt påverkats av låg konsultbeläggning.
 • Rörelseresultatet för första halvåret uppgår till -14,2 MSEK (10,5). Justerat för jämförelsestörande poster för både 2023 (avsättning för personalkostnader) och 2022 (ERP och post-covid aktiviteter) blir jämförbara siffror -9,4 MSEK (17,5).
 • Kassaflödet för kvartalet var 3,5 MSEK (-21,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,4 MSEK (4,1). Kassaflödet för januari till juni var 4,3 MSEK (-5,8) med ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 10,7 MSEK (23,8). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 19,3 MSEK och tillgänglig likviditet var 49,3 MSEK.
   

Vd:s kommentarer

 • Under kvartalet minskade Avensias omsättning med 8 % jämfört med samma period föregående år. Detta beror på lägre försäljning mot nya och befintliga kunder vilket har lett till en lägre konsultbeläggning. Likt de senaste kvartalen ser vi att kunderna haft en svag försäljning vilket lett till minskad investering hos Avensia samt senarelagda nysatsningar. Vår bedömning är att Avensia tog marknadsandelar i en vikande marknad. Marknaden har blivit stabilare under kvartalet, men på en lägre nivå än tidigare år.
 • Beläggningen har under perioden förstärkts gradvis men fortsatt legat under normal nivå vilket gjort att anställda i otillräcklig utsträckning varit sysselsatta i kunduppdrag. Vi har sedan slutet av 2022 begränsat rekryteringen till specifika kompetenser och vissa ersättningsrekryteringar för att prioritera beläggning och lönsamhet. Vi arbetar aktivt för att anpassa personalstyrka och kostnader efter den marknadssituation som råder. Personalomsättningen under kvartalet var i linje med samma period föregående år.
 • Under perioden har vi reserverat kostnader på 4,8 MSEK för personal som sagts upp i samband med besparingsprogrammet som annonserades den 27 juni. Besparingsprogrammet omfattade kostnader på totalt 25 MSEK på årsbasis och en personalneddragning med 25 personer. Den totala kostnaden för årets båda besparingsprogram (den 7 mars samt den 27 juni) samt löner innan uppsägning för denna personal och annan personal som själv valt att lämna under första halvåret, uppgår till 35,3 MSEK.
 • Kassaflödet för kvartalet var 3,5 MSEK (-21,7). I en utmanande marknad har vi trots negativt resultat ändå lyckats stärka vår finansiella position och komma ut med en tillgänglig likviditet om 49,3 MSEK.
 • Vi ingick under kvartalet ett partnerskap med norska Bluestone PIM. Det senaste året har kundernas investeringar inom affärsdrivande IT riktats om att alltmer handla om effektivisering och kostnadsbesparing snarare än omsättningsökande investeringar som vi sett åren innan. Därför är det viktigt att utveckla vårt erbjudande inom informationshantering och Bluestone är ett utmärkt tillskott till vårt erbjudande inom området.

Samtliga finansiella rapporter finns att ladda ner på Avensias hemsida: Finansiell information - Rapporter (avensia.com)


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-18 12:30 CET.

Dokument & länkar: Avensia AB Q2 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, vd, +46 73 660 60 82 eller robin.gustafsson@avensia.com
Lisa Logren, CFO, +46 70 485 08 61 eller lisa.logren@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.