Arrow Fler nyheter

Avensia AB Bokslutskommuniké januari-december 2021

Stark avslutning på 2021 - höjd utdelning

16 februari, 2022, 13:00 CET

Robin-Gustafsson

Nyckeltal fjärde kvartalet

Nettoomsättning 114,2 (87,1) MSEK Rörelsemarginal 9,8 (neg) %
Rörelseresultat 11,2 (-5,1) MSEK Kassaflöde 6,1 (-5,6) MSEK
Resultat efter skatt 10,1 (-4,7) MSEK Resultat per aktie 0,27 (-0,13) SEK

Nyckeltal 12 månader

Nettoomsättning 390,1 (316,9) MSEK Rörelsemarginal 5,9 (1,1) %
Rörelseresultat 22,9 (3,4) MSEK Kassaflöde -6,4 (6,4) MSEK
Resultat efter skatt 17,6 (1,1) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,03) SEK

 • Avensias omsättning i Q4 uppgick till 114,2 MSEK (87,1), en ökning med 31 % mot Q4 2020. För januari-december uppgick omsättningen till 390,1 MSEK (316,9), motsvarande en tillväxt på 23 %.
 • Rörelseresultatet i Q4 var 11,2 MSEK (-5,1) med en rörelsemarginal på 9,8 % (neg). Kvartalet innehåller dels en reservering av vinstdelning för 2021 (-1,1 MSEK), dels återföring av en tidigare reserverad tilläggsköpeskilling för förvärvet av Insider Trends (1,2 MSEK). För helåret 2021 uppgick rörelseresultatet till 22,9 MSEK (3,4) med en marginal på 5,9% (1,1). Justerat för engångskostnader under året - nedskrivningen av Storefront Modern Pay (6,0 MSEK) samt avgångskostnader för ledningspersoner om sammantaget 4,4 MSEK - uppgick rörelseresultatet till 33,3 MSEK med en marginal på
  8,5 %.
 • Kassaflödet för Q4 var 6,1 MSEK (-5,6) och för tolvmånadersperioden -6,4 MSEK (6,4). Den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapitalet) genererade ett kassaflöde på 14,2 MSEK (1,1) i Q4 medan tolvmånadersperioden genererade 37,9 MSEK (5,2).  Förändringar i bolagets rörelsekapital belastade kassaflödet med -18,0 MSEK för helåret och investeringar har uppgått till -6,3 MSEK. Kassan uppgick vid årets slut till 36,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 56,4 MSEK.
   
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,40 SEK per aktie för 2021 (0,30) plus en extra utdelning på 0,25 (0) SEK per aktie för att optimera bolagets kapitalstruktur. Total föreslagen utdelning uppgår till 24,1 MSEK och beslutas om vid årsstämman den 5 maj 2022. Styrelsen har även per idag beslutat om en ny utdelningspolicy som har kommunicerats i ett separat pressmeddelande.   

Vd:s kommentarer

 • Under fjärde kvartalet höll vi uppe tillväxten (31 %) och ökade rörelsemarginalen till 9,8 % och avslutade därmed ett år som präglats av omställningar. Vi har varit noggrannare i kundurval för att prioritera kunder som passar Avensias förmågor och struktur. Vi har minskat antalet produktinitiativ för att behålla ett tydligt fokus. Samtidigt har vi hittat tillbaka till att sätta medarbetarna i första rummet i vår kultur och vi har delegerat ansvar och beslutsförmåga närmre personalen och kunderna.
 • Efterfrågan på Avensias tjänster och produkter är fortsatt god, vilket avspeglas i den ökande försäljningen. Kundaktiviteten har varit hög under kvartalet, både bland befintliga och nya kunder. Tillsammans med kunder som Brødrene Dahl, AJ Produkter, Kid-Hemtex, med flera har Avensia lanserat nya lösningar inom onlinehandel och informationshantering.
 • Antalet medarbetare vid periodens utgång var 319 (283), en ökning med 13 % sedan samma tidpunkt föregående år. Personal och nyrekrytering är fortsatt en av Avensias nyckelfaktorer för framgång.
 • Avensia utvecklas tillsammans med våra partners och kunder och under perioden har Obs Bygg i Norge fått erkännande som ”Årets Butikk” från prisjakt.no. Den norska marknaden har varit viktig för Avensia de senaste åren och det breda erkännandet bidrar till att bygga vårt varumärke. Vi har även utsetts till Partner of the Year Sweden samt Partner of the Year EMEA av inriver, en av våra mest långvariga och närmaste partners.
 • Avensia har genom hela pandemin följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att bolagets kontor i stor utsträckning varit stängda. Pandemin har inneburit utmaningar för bolagskulturen, inte minst i samband med att vi välkomnar och tar emot nyanställda. Den innebär även ett annat utnyttjande av kontor, där det blir mer logiskt att ha fler små kontor och därigenom öka upptagningsområdet för nya medarbetare.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-16 13:00 CET.

Dokument & länkar: Avensia 2021-Q4

För ytterligare information kontakta:

Robin Gustafsson, VD
robin.gustafsson@avensia.com, +46 736 60 60 82


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.