Arrow Fler nyheter

Pandemiåret 2020 avslutat – 8,9 MSEK i engångsposter – förslag på höjd utdelning

16 februari, 2021, 13:00 CET

Nyckeltal OKTOBER-DECEMBER 2020

Nettoomsättning            87,1 (85,4) MSEK            Rörelsemarginal neg (11,3) %
Rörelseresultat -5,1 (9,7) MSEK Kassaflöde                        -5,6 (1,1) MSEK
Resultat efter skatt -4,7 (7,4) MSEK Resultat per aktie -0,13 (0,20) SEK

Nyckeltal JANUARI-DECEMBER 2020

Nettoomsättning            316,9 (302,9) MSEK       Rörelsemarginal 1,1 (8,8) %
Rörelseresultat 3,4 (26,7) MSEK Kassaflöde                        6,4 (4,9) MSEK
Resultat efter skatt 1,1 (18,7) MSEK Resultat per aktie 0,03 (0,52) SEK
 
  • Avensias omsättning ökade i Q4 med 2 % jämfört med föregående år till 87,1 MSEK (85,4).  För helåret var omsättningen 316,9 MSEK (302,9) vilket innebär en ökning med 5 %.

  • Rörelseresultatet i Q4 uppgick till -5,1 MSEK (9,7). För januari-december uppgick rörelseresultatet till 3,4 MSEK (26,7) vilket gav en rörelsemarginal på 1,1 % (8,8). Perioden har belastats med 8,9 MSEK i poster av engångskaraktär – incitamentsprogram 2020/2023 (4,9 MSEK), kostnadsreserveringar på 2,9 MSEK i samband med ett pågående projekt samt 1,1 MSEK för en tvist i samband med omstrukturering inom koncernen. Av dessa poster är ca 1,2 MSEK kassaflödes-påverkande.  
  • Kassaflödet för Q4 var -5,6 MSEK (1,1). Denna siffra inkluderar den utdelning för 2019 som bolagets aktieägare beslutade i december på 28 öre per aktie eller sammantaget 10,3 MSEK. Före utdelningen uppgick kassaflödet i Q4 således till 4,7 MSEK. Kassan uppgick vid årets slut till 41,5 MSEK och tillgänglig likviditet var 61,5 MSEK.
  • Mot bakgrund av bolagets goda ekonomiska ställning, och den del av utdelningspolicyn som stipulerar ökande utdelning år från år, föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 0,30 (0,28) SEK per aktie, vilket innebär en utdelning på 11,1 MSEK. Utdelningen beslutas formellt på årsstämman 5 maj.

VD:s kommentarer

  • Verksamheten i Avensia fortsatte även under det fjärde kvartalet att präglas av den globala Corona-pandemin, speciellt den ”andra våg” som under hösten drabbade många länder. Nya, mer restriktiva, regler och rekommendationer från myndigheter förändrade förutsättningarna för våra kunder kontinuerligt, och effekten blev att vikten av och fokus på modern och flexibel digital handel, som är Avensias kärnverksamhet, ökade ytterligare, även om den kortsiktiga investeringsviljan mattades. Amazons inträde på den svenska marknaden kommer framöver att öka vikten av satsningar på moderna digitala lösningar med fokus på användarvänlighet och differentiering som stärker våra kunders konkurrenskraft och skapar tillväxt – vilket alltid varit Avensias nyckelkompetens.

  • En av pandemins effekter är att rörligheten på arbetsmarknaden ökat. Under kvartalet har vi fortsatt att rekrytera experter och talanger till alla våra kontor. Speciellt glädjande är att andelen kvinnor i koncernen ökat och är nu 28% (förra året 24%). Rekrytering av personal, även erfarna experter, är en omfattande investering med tanke på utbildning och inskolning, speciellt under rådande omständigheter där all verksamhet sker på distans. Under 2020 ökade vi personalstyrkan med 25% (till 283), vilket ger möjlighet för framtida tillväxt, även om det påverkar resultatet negativt på kort sikt.
  • Under kvartalet hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om att införa två nya incitamentsprogram för personalen: ett treårigt teckningsoptionsprogram för nyckelpersoner och ledande befattningshavare och ett allmänt vinsdelningsprogram som omfattar hela personalen. Hela kostnaden för teckningsoptionsprogrammet (4,9 MSEK) belastade kvartalets resultat. Vid stämman beslöts även att genomföra vårens uppskjutna utdelning på 0,28 SEK per aktie vilket påverkade kassaflödet under perioden med 10,3 MSEK.
  • Under kvartalet har vår verksamhet i Norge utvecklats speciellt positivt vilket är ett kvitto på att vårt erbjudande är både relevant och konkurrenskraftigt. Vi har under kvartalet ytterligare stärkt organisationen, lanserat nya lösningar för bl a Vita (www.vita.no) och Barnas Hus (www.barnashus.no) samt tecknat avtal med nya kunder som Megaflis och Kid/Hemtex. Norge har under de senaste åren varit Avensias näst största marknad och den positionen har stärkts under pandemin.
  • Ytterligare en satsning som börjar ge frukt är vår satsning på Storefront Excite, vår egenutvecklade lösning för modulär och flexibel s k headless commerce, baserad på Commercetools e-handels-plattform. Nya kunder på denna plattform är bl a Nordic Nest, som är en ledande global online-retailer inom skandinavisk design och inredning samt Dormy, som är en av Europas ledande retailers inom golf.
  • Med en offensiv rekrytering för tillväxt, stadigt ökande efterfrågan och ett konkurrenskraftigt erbjudande kombinerat med finansiell styrka är Avensia redo att ta nästa steg och jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2021.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-16 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Fredrik André, CMO Avensia, +46 709-239381 eller e-post fredrik.andre@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.