Arrow Fler nyheter

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Ökande marknadsandelar i svag konjunktur

16 februari, 2024, 12:30 CET

Nyckeltal fjärde kvartalet

Nettoomsättning 108,0 (111,8) MSEK Rörelsemarginal 2,1 (neg) %
Rörelseresultat 2,2 (-22,0) MSEK Kassaflöde -1,9 (-14,2) MSEK
Resultat efter skatt 0,7 (-17,6) MSEK Resultat per aktie 0,02 (-0,47) SEK

Nyckeltal januari till december

Nettoomsättning 413,7 (431,5) MSEK Rörelsemarginal neg (neg) %
Rörelseresultat -3,4 (-13,0) MSEK Kassaflöde 0,0 (-21,6) MSEK
Resultat efter skatt -4,8 (-12,1) MSEK Resultat per aktie -0,13 (-0,33) SEK

 • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 108,0 MSEK (111,8), en minskning med 3 % mot fjärde kvartalet 2022. För perioden januari till december var omsättningen 413,7 MSEK (431,5) en minskning med 4 % mot samma period 2022.
 • Rörelseresultatet i kvartalet var 2,2 MSEK (-22,0) med en rörelsemarginal om 2,1 % (neg). Kvartalet har en valutakursförlust om 1,8 MSEK hänförligt till ändrad redovisning av en koncernintern utdelning tidigare redovisad som omräkningsdifferens i eget kapital. Därtill var jämförelsekvartalet 2022 belastat med jämförelsestörande kostnader om 12,4 MSEK. Justerat för dessa poster är rörelseresultatet i kvartalen 4,0 MSEK (-9,6). Stärkt beläggning och genomförda besparingar har gemensamt bidragit till den positiva utvecklingen jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för helårsperioden uppgår till -3,4 MSEK (-13,0). Justerat för jämförelsestörande poster för både 2023 och 2022 blir jämförbara siffror 6,8 MSEK (4,4).
 • Kassaflödet för kvartalet var -1,9 MSEK (-14,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 MSEK (-15,1). Kassaflödet för januari till december var 0,0 MSEK (-21,6) med ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 3,7 MSEK (15,1). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 15,7 MSEK (15,4) och tillgänglig likviditet var 36,6 MSEK (45,4).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Vd:s kommentarer

 • E-handeln mot konsument i Sverige minskade inflationsjusterat med 16 procent 2023, enligt Svensk Handel. Konsumenternas köpkraft är pressad av ett högt ränteläge och en svag krona. Detta är den situation vi haft under hela 2023 även om slutet av året såg lite bättre ut än starten. På Avensias kunder skiner den igenom på lite olika sätt. Vissa handlare har en kortsiktig pessimism men en långsiktig optimism och med starka ägare i ryggen kan de investera även i detta läge. I vissa branscher, som sett till helheten har gått svagt, har enskilda handlare lyckats positionera sig och ta marknadsandelar vilket skapat investeringsutrymme. Totalt sett sjunker dock investeringarna vilket tvingat Avensia accelerera försäljningen mot nya kunder.
   
 • Kunder som säljer till företag (B2B) har utsikter som är mer indirekt kopplade till konsumenternas köpkraft. Sett över hela kollektivet har dock försiktighet betraktats som en dygd, även här. Investeringar har varit måttliga jämfört med tidigare år och Avensias befintliga kundbas har inte varit något undantag. Detta har varit läget hela 2023 och det fjärde kvartalet var inget undantag.
   
 • Under kvartalet minskade Avensias omsättning med 3 % jämfört med samma period föregående år. Nykundsförsäljningen har fortsatt varit stark och vi bedömer att vi tagit marknadsandelar under året och likaså under det fjärde kvartalet. Däremot har försäljningen mot befintliga kunder försvagats.
   
 • Beläggningen har under perioden legat relativt stilla på en nivå som är i det lägre spannet av normal beläggning, det finns följaktligen potential i befintlig konsultpersonal även om vissa delar är högbelastade. Vi har sedan slutet av 2022 begränsat rekryteringen till specifika kompetenser och vissa ersättningsrekryteringar för att prioritera beläggning och lönsamhet. Vi arbetar aktivt för att anpassa personalstyrka och kostnader efter den marknadssituation som råder.
 • Den offensiva och framgångsrika nykundsförsäljningen har medfört ökade projektkostnader under kvartalet vilket tillsammans med valutakursförlusten på 1,8 MSEK har påverkat marginalen i kvartalet negativt.
 • Personalomsättningen under kvartalet har fallit jämfört med samma period föregående år. Uppsägningar samt begränsad rekrytering har dock lett till att personalstyrkan minskat med 18 % till 309 (377) personer. För att öka flexibiliteten i organisationen har antalet underkonsulter ökat något under perioden vilket lett till något ökade kostnader för inköpta varor och tjänster.
   
 • Vi har under kvartalet sett effekten av de båda besparingsprogram som genomfördes den 7 mars samt den 27 juni. Den totala kostnaden för årets båda besparingsprogram samt löner innan uppsägning för denna personal och annan personal som själv valt att lämna under första halvåret, uppgår till 35,3 MSEK för helåret.
   
 • Det stärkta rörelseresultatet till 2,2 (-22,0) MSEK är en följd av både den ökade beläggningen och sänkta kostnader till följd av besparingsprogrammen. Jämförelsekvartalet 2022 var även belastat av jämförelsestörande kostnader på 12,4 MSEK.

Samtliga finansiella rapporter finns att ladda ner på Avensias hemsida: Finansiell information - Rapporter (avensia.com)


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-16 12:30 CET.

Dokument & länkar: Avensia Q4 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, vd, +46 73 660 60 82 eller robin.gustafsson@avensia.com
Lisa Logren, CFO, +46 70 485 08 61 eller lisa.logren@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.