Arrow Fler nyheter

Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma; Rättelse: Gårdagens PM hänvisade felaktigt till MAR samt lagen om värdepappersmarknaden

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 16 maj 2019 om en utdelning på 0,23 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats den 20 maj 2019 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2019.

17 maj, 2019, 13:32 CEST

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Robin Gustafsson, Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anders Wehtje. Anna Stig invaldes som ny ledamot. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Som revisor för ett år, intill tiden för nästa årsstämma, valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen.

Det beslöts att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia AB

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl 19:00 CET.

Dokument & länkar: Release

För mer information kontakta:

Per Wargéus, Ordförande Avensia AB, mobil: +46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.se . 


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.