Arrow Fler nyheter

Avensia AB Kvartalsrapport april-juni 2022

Tillväxt och fortsatta framtidsinvesteringar

18 juli, 2022, 12:00 CEST

Hero-Q2-2022

Nyckeltal andra kvartalet

Nettoomsättning 110,5 (97,4) MSEK Rörelsemarginal 0,6 (5,3) %
Rörelseresultat 0,7 (5,2) MSEK Kassaflöde -21,7 (-2,9) MSEK
Resultat efter skatt 0,0 (4,6) MSEK Resultat per aktie 0,00 (0,12) SEK

Nyckeltal januari till juni

Nettoomsättning 227,3 (190,3) MSEK Rörelsemarginal 4,6 (3,3) %
Rörelseresultat 10,5 (6,3) MSEK Kassaflöde -5,8 (-6,7) MSEK
Resultat efter skatt 7,2 (4,9) MSEK Resultat per aktie 0,19 (0,13) SEK

 • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 110,5 MSEK (97,4), en ökning med 13 % mot andra kvartalet 2021. För perioden jan-jun var omsättningen 227,3 MSEK, en ökning med 19 % mot samma period 2021.
 • Rörelseresultatet i kvartalet var 0,7 MSEK (5,2) med en rörelsemarginal på 0,6 % (5,3). Perioden har belastats med kostnader för nytt affärssystem och andra kostnader för att ställa om bolaget till post-covid på 2,4 MSEK.
 • Rörelseresultatet för första halvåret uppgår till 10,5 MSEK (6,3). Justerat för jämförelsestörande poster för både 2022 (ERP och post-covid aktiviteter) och 2021 (omstrukturering management samt nedskrivning produktsatsning) blir jämförbara siffror 17,5 MSEK respektive 15,6 MSEK.
 • Kassaflödet för kvartalet var -21,7 MSEK (-2,9) och har belastats av årets utdelning -24,1 MSEK (-11,1). Kassaflödet för jan-jun var –5,8 MSEK (-6,7) och har likaledes belastats med årets utdelning –24,1 (–11,1). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 31,1 MSEK och tillgänglig likviditet var 61,1 MSEK.
   

Vd:s kommentarer

 • Under kvartalet växte Avensias omsättning med 13 % vilket var i linje med genomförda prishöjningar samt personalökning. Samtidigt steg kostnaderna med 20 % till följd av ökade personalkostnader och externa kostnader.
 • Personalkostnaderna för sälj- och marknadsföring har varit 7,5 MSEK högre första halvåret 2022 jämfört med samma period 2021 (eller drygt 3 procentenheter av vår marginal). Detta är en medveten satsning som skapar förutsättningar för fortsatt långsiktig tillväxt och ytterligare förstärkta kundrelationer. Rekryteringen framöver kommer att fokusera på debiterande personal.
 • Antalet medarbetare vid periodens utgång var 330 (296), en ökning med 10 % sedan samma tidpunkt föregående år. Personal och nyrekrytering är fortsatt en av Avensias nyckelfaktorer för framgång. Efter pandemin har vi liksom hela branschen upplevt en ökad personalomsättning vilket skapat ökade kostnader för ersättningsrekrytering. I augusti har vi dock nöjet att välkomna ytterligare 29 debiterande medarbetare till Avensia.
 • Vad gäller externa kostnader fortsätter vi att investera för framtiden: i nytt affärssystem, ny employer branding, ny kontorsdesign samt kostnader för hemarbetsplatser för våra medarbetare. Dessa kostnader kommer vi att se under hela 2022 men de kommer sedan att minska. 
 • Avensias logotyp ändrades under kvartalet för att modernisera intrycket utan att bryta mot den profil vi haft sedan 2007.
 • E-handeln i Sverige minskade under både fjärde kvartalet 2021 och första kvartalet 2022 (en minskning på 8 procent jämfört med ett år tidigare, enligt PostNords E-barometern) vilket påverkat Avensias kunder med konsumentförsäljning. Dessa minskningar ska ses i ljuset av att jämförkvartalen var mycket starka under de pågående åtgärderna kring covid-pandemin, e-handeln växte med 40 procent under 2020 mot historiska 15-20 procent. I några enstaka fall har vi sett att minskad försäljning hos våra kunder leder till minskad investering hos Avensia, men hittills har de tendenserna varit små. Den långsiktiga trenden är att försäljning alltmer sker i digitala kanaler vilket kommer driva ett fortsatt investeringsbehov.

Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-18 12:00 CET.

Dokument & länkar: Avensia Q2 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, VD, +46 736606082 eller robin.gustafsson@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.