Avensias dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter som registrerad och hur du kan utöva dem. Vi kommer enbart behandla personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy och dataskyddsförordningen (EU 2016/679). 


1 PERSONUPPGIFTER SOM DU LÄMNAR TILL OSS

Du kan välja att lämna personuppgifter till oss. Det inkluderar information som du lämnar när du besöker vår webbplats, använder våra tjänster eller om du kontaktar oss (gemensamt benämnt ”Tjänster” i denna dataskyddspolicy).


Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter som du lämnar till oss:

1.1 När du frågar om våra Tjänster eller vill köpa Tjänster av oss: namn, titel/roll, e-postadress och telefonnummer till kontaktpersonen samt företagsnamn, postadress och momsregistreringsnummer.

1.2 När du tillhandahåller tjänster till oss: namn, titel/roll, e-postadress och telefonnummer till kontaktpersonen samt företagsnamn, postadress och momsregistreringsnummer.

1.3 Vid prenumeration på vårt nyhetsbrev: namn och e-postadress.

1.4 Vid jobbansökan: namn, e-postadress, intyg och registerutdrag för att utvärdera din lämplighet för den aktuella positionen, din CV och följebrev samt eventuella övriga personuppgifter som kan vara relevanta för den specifika ansökan. 

1.5 Om du kontaktar oss: Vi kan komma att be om ytterligare personuppgifter utöver det som angetts ovan för att kunna hjälpa dig.


2 PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter som vi samlar in:

2.1 För att administrera betalningar och fakturering: namn, e-postadress och telefonnummer till kontaktpersonen samt företagsnamn, postadress och momsregistreringsnummer.

2.2 För att hantera kund- och leverantörsrelationer: namn, e-postadress och företagsnamn.

2.3 Genom användning av cookies vid besök på vår webbplats:

(a) Vi samlar in information om typ av enhet som du använder för att få tillgång till våra Tjänster, inklusive enhets-ID, trafikdata och IP-adress.

(b) Vi samlar in information om hur du använder vår webbplats, såsom information om hur ofta du besöker vår webbplats och vilka sidor du besöker på webbplatsen.

(c) För att göra det möjligt för dig att kommentera innehåll på vår webbplats i Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn, så har vi widgets för dessa sociala medier på vår webbplats. För att förstå hur och vilken information som samlas in och vilka cookies som placeras av dessa sociala plattformar när du klickar på respektive länk, se respektive plattforms personuppgiftspolicy. 

2.4 Om du inte vill acceptera cookies så kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies eller till att upplysa dig när en cookie används. Tänk på att du kanske inte får tillgång till alla funktioner på webbplatsen om du avaktiverar cookies.

3 HUR VI BEHANDLAR OCH BEVARAR PERSONUPPGIFTER

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi behandlar personuppgifter baserat på följande lagliga grunder.

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Lagringstid

För att administrera kund- och leverantörsförhållanden, inklusive beställningar och betalning.

Namn, e-postadress, telefonnummer till kontaktpersonen.

För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden, liksom även skyldigheter enligt lag.

7 år efter upprättandet i enlighet med bokföringsregler.

Om du kontaktar oss.

Namn, e-postadress, telefonnummer till kontaktpersonen.

För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden eller andra berättigade intressen.

Så länge det behövs för att kunna hantera din förfrågan.

För att förbättra vår webbplats och förstå hur vår webbplats används.

 

De kategorier som anges i avsnitt 2.3.

Andra berättigade intressen.

6 månader från ditt besök.

För att tillhandahålla support.

Namn, e-postadress, telefonnummer till kontaktpersonen.

För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden.

Så länge det behövs för supportärendet och ett år därefter.

För att skicka nyhetsbrev, uppdateringar och annan information om våra Tjänster.

Namn och e-postadress.

För att kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden eller andra berättigade intressen.

Så länge vi skickar ut information, såvida du inte motsäger dig att få sådan information.

För att hantera din jobbansökan.

Namn, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter som du tillhandahåller oss.

Berättigat intresse och därefter samtycke.

Tills tjänsten är tillsatt. Efter ditt uttryckliga samtycke kan vi be att få bevara den längre.

3.2 Dina personuppgifter kommer att raderas av oss när behandlingen inte längre är nödvändig, förutom om det ställs andra krav enligt lag. I så fall behåller vi personuppgifter så länge som det krävs enligt lag, såsom enligt bokföringsregler.


4 UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER
4.1 Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande parter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig:

Underleverantör (namn på tjänst)

Land/region där tjänsten fullgörs

Mekanism för överföring till tredje land

Typ av tjänst

Microsoft Corporation (Azure)

EU/EES och USA

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Molntjänst för lagring och hosting

HubSpot, Inc. (Hubspot)

USA

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Distribution av nyhetsbrev

SFDC Sweden AB, (Salesforce)

EU/EES

EU-U.S. Privacy Shield Framework 

Hantering av kundrelationer

Microsoft Corporation (Office365)

EU/EES och USA

EU-U.S. Privacy Shield Framework

E-posttjänster, dokumenthantering

Google, Inc. (Google Analytics)

USA

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Cookies för statistik och produktutveckling

4.2 De ovannämnda parterna hindras genom lag eller avtal från att använda personuppgifterna för andra ändamål än de ovan angivna. Vi vidtar juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter hanteras säkert och har en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller utlämnas till dessa parter.

4.3 En del av de parter som vi delar dina personuppgifter med är placerade utanför EU/EES-området (dvs. i ett tredje land). Beroende på vilka typer av Tjänster du använder så kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till USA. När det sker ser vi till att skydda dina personuppgifter och tillämpa gällande dataskyddslagar. Vi ser därför till att det är en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, vilket bland annat innebär att vi använder EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller överför personuppgifter till sådana parter som har anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. 

4.4 Om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller du har samtyckt till det, så lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

4.5 Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar kan vi lämna ut personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar. Om vi förvärvas av tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att lämnas ut och överföras till sådan tredje part.

5 DINA RÄTTIGHETER 

5.1 Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss och ha din underskrift.


5.2 Rätt till rättelse. Vi vill att du korrigerar felaktig eller inkomplett information om dig själv, och ber därför att du håller ditt konto uppdaterat eller kontaktar oss om dina personuppgifter behöver ändras.

5.3 Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.4 Rätten att bli bortglömd. Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda våra Tjänster. Om du vill radera dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. 

5.5 Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss. Kontakta oss i så fall.

5.6 Klagomål. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du i första hand vända dig direkt till oss, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också vända dig till Datainspektionen med klagomål, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefonnummer 08-657 61 00, e-postadress datainspektionen@datainspektion.se eller en annan datatillsynsmyndighet i EU där du bor.

6 SÄKERHET

6.1 Vi vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga. Endast de anställda som behöver tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla våra Tjänster får access till dem.

7 ÄNDRINGAR I DENNA DATASKYDDSPOLICY

7.1 Det är möjligt att vi gör ändringar i denna dataskyddspolicy. Om det är väsentliga ändringar så kommer vi att meddela dig genom våra Tjänster eller på annat sätt, såsom via e-post. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, så anses du acceptera uppdateringarna genom att du fortsätter använda våra Tjänster efter det att sådan information har lämnats. 

7.2 Vi rekommenderar ändå att du regelbundet tar del av vår dataskyddspolicy för att hålla dig underrättad om hur vi hanterar personuppgifter.

8 KONTAKT

8.1 För ytterligare information om vår personuppgiftshantering eller om du har några frågor, klagomål eller krav så är du välkommen att kontakta oss: 


Avensia AB 
Org. nr. 556561-8641

Vävaregatan 21
222 36 Lund 
E-post: privacy@avensia.com 
www.avensia.com