Press release index

Kommuniké från extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Avensia AB, 556561-8641, avhölls den 10 december 2020.

Det beslöts att införa ett vinstdelningsprogram för bolagets anställda i syfte att öka attraktionskraften som arbetsgivare samt skapa gemensamma incitament mellan anställda och ägare. Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Avensia AB

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag 10 december 2020 17.00. Stämman kommer – mot bakgrund av rådande omständigheter kopplade till COVID-19 pandemin – att äga rum digitalt.

Läs mer