Tillväxt, starkt kassaflöde och förberedelser inför framtiden

Nyckeltal januari - mars 2020

Nettoomsättning           

89,3 (82,7) MSEK           

Rörelsemarginal

9,2 (14,7) %

Rörelseresultat

8,2 (12,2) MSEK

Kassaflöde                       

6,3 (-4,3) MSEK

Resultat efter skatt

6,2 (9,2) MSEK

Resultat per aktie

0,17 (0,26) SEK

Hela rapporten finns för nedladdning här.

  • Avensias tillväxt fortsatte under första kvartalet 2020. Omsättningen ökade med 8 % jämfört med föregående år till 89,3 MSEK (82,7). 
  • Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 8,2 MSEK (12,2) vilket innebär en rörelsemarginal på 9,2 % (14,7).
  • Kassaflödet för kvartalet blev 6,3 MSEK (-4,3). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 41,8 MSEK och tillgänglig likviditet var 51,8 MSEK.
  • För att säkerställa att Avensia behåller maximal finansiell flexibilitet och styrka har styrelsen fattat beslut om att tills vidare skjuta upp förslaget om en eventuell utdelning för 2019. 

VD:s kommentarer

 

  • Det första kvartalet 2020 var en period med två diametralt skilda ansikten. Avensia inledde året med bra momentum och majoriteten av både potentiella och befintliga kunder kände optimism och god vilja att satsa på investeringar i modern handel. Aktiviteten var stor under januari och februari, bland annat lanserades Indiskas nya moderna e-handel (www.indiska.com), men i början av mars förändrades situationen radikalt i och med Corona-pandemin och den osäkerhet som följde i dess kölvatten.
  • Utbrottet av Corona-pandemin har inneburit ändrade förutsättningar för alla bolag. Vårt primära fokus sedan utbrottet har varit välbefinnandet för våra medarbetare, kunder och partners. Vi följer myndigheternas rekommendationer i de olika länder där vi verkar och majoriteten av våra medarbetare arbetar sedan Corona-utbrottet hemma / på distans. Avensia har stor erfarenhet av en distribuerad arbetsmiljö, redan innan Corona, så detta påverkar inte våra möjligheter att fortsatt leverera värde till våra kunder i någon större omfattning. Under kvartalet fick vi till exempel uppdraget att utveckla en helt ny produktinformationslösning för det nyzeeländska företaget Fischer & Paykel, en leverans som kommer att ske 100% digitalt.
  • I tider av social distansering blir ju den digitala handeln än viktigare för att förse konsumenter och företag med nödvändiga varor. När Coronapandemin bröt ut fick vi förtroendet från Coop i Norge att så snabbt som möjligt bygga en helt ny, modern e-handel för att förse det norska samhället med dagligvaror. På mindre än två veckor färdigställdes https://matlevering.coop.no/ och fyller nu en viktig samhällsfunktion. Just hastighet och ”time-to-value” har varit ett tydligt fokus för vår produktutveckling under 2019 och här fick vår flaggskeppsprodukt Storefront Nitro verkligen bevisa vilket värde den tillför; utan den hade det inte varit möjligt att lyckas med ett så omfattande projekt på så kort tid.
  • Avensia lämnar inga prognoser men vi är som alla bolag beroende av befintliga och nya kunders vilja och förmåga att investera i våra produkter och tjänster, där den aktuella Coronasituationen naturligtvis har en påverkan. I det korta perspektivet ser vi att en del nya affärsmöjligheter och projekt försenas men samtidigt dyker nya möjligheter upp, så generellt ser vår situation bra ut. I detta läge fokuserar vi på vårt kassaflöde och att bibehålla vår starka finansiella ställning, men samtidigt se hur vi på konkreta sätt ytterligare kan hjälpa våra kunder i en verklighet där efterfrågan från deras kunder är svagare än normalt. På medellång till längre sikt är vår analys att digitalisering och modern handel kommer att få ytterligare kraft av det som nu utspelar sig världen över, och när det ”nya normala” infinner sig vill vi kunna leverera ännu mer värde till ännu fler kunder och hjälpa dem att anpassa sig till nya konsumtions- och beteendemönster. Därför fortsätter vi att rekrytera nyckelkompetens och mot den bakgrunden har flera av våra rekryteringar på senare tid syftat till att väsentlig stärka marknad och försäljning, där vi ser att ett stort fokus kommer att ligga under den närmsta tiden.