STRUKTURELLA SATSNINGAR, FÖRSLAG PÅ HÖJD UTDELNING 

Nyckeltal januari - december 2019


Nettoomsättning

85,4 (78,3) MSEK

Rörelsemarginal

11,3 (12,1) %

Rörelseresultat

9,7 (9,5) MSEK

Kassaflöde

1,1 (14,7) MSEK

Resultat efter skatt

7,4 (6,7) MSEK

Resultat per aktie

0,20 (0,19) SEK

Nyckeltal januari-december 2019

Nettoomsättning

302,9 (250,0) MSEK

Rörelsemarginal

8,8 (9,4) %

Rörelseresultat

26,7 (23,5) MSEK

Kassaflöde

4,9 (15,9) MSEK

Resultat efter skatt

18,7 (16,4) MSEK

Resultat per aktie

0,52 (0,46) SEK

Hela rapporten finns för nedladdning här.

  • Avensias tillväxt fortsatte även under fjärde kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 9 % jämfört med föregående år till 85,4 MSEK (78,3).  För helåret 2019 var omsättningen 302,9 MSEK (250,0) vilket innebär en ökning med 21 %.
  • Rörelseresultatet i kvartal fyra uppgick till 9,7 MSEK (9,5) vilket gav en rörelsemarginal på 11,3 % (12,1). För januari-december ökade rörelseresultatet med 14 % till 26,7 MSEK (23,5) vilket innebar en rörelsemarginal på 8,8 % (9,4).
  • Kassaflödet för kvartalet blev 1,1 MSEK (14,7). Förändringen beror på en ökning av bolagets kundfordringar per 31/12, en ökning som inte anses vara av bestående karaktär. De kortfristiga fordringarna har influtit enligt plan efter periodens utgång. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 35,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 45,4 MSEK.
  • Mot bakgrund av bolagets starka balansräkning föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 0,28 (0,23) SEK per aktie, vilket innebär en utdelning på 10,2 MSEK. Utdelningen beslutas formellt på årsstämman 19 maj.

VD:s kommentarer

  • Kvartal fyra är traditionellt mycket intensivt för Avensia och våra kunder. På konsumentsidan är Singles day, Black Week, julförsäljning och mellandagsrea mycket viktiga aktiviteter –även om det förekommer variationer mellan olika branscher och geografiska marknader. Även inom business-to-businesssegmentet präglas kvartal fyra av hög aktivitet och ökande transaktionsvolymer. Som ledande expertbolag inom modern handel är detta en period när det är upp till bevis för Avensia, men även för våra kunder.
  • Resultaten talar sitt tydliga språk. Våra tio största konsumentkunder ökade under Black Week i genomsnitt sina intäkter med 241% jämfört med en ”vanlig” vecka. För själva Black Friday var den genomsnittliga intäktsökningen 821% jämfört med fredagen innan. Denna mycket kraftiga trafik- och transaktionsvolymökning ställer naturligtvis stora krav på oss som systemleverantör, både i form av arkitektur och skalbarhet men också i form av planering och genomförande. Våra investeringar i strukturkapital, bl a i form av våra Storefront-produkter, är en viktig bidragande orsak till det mycket goda resultatet för våra kunder.
  • Under kvartalet lanserades ett antal nya, innovativa digitala lösningar för modern handel som i allt högre utsträckning knyter ihop den digitala upplevelsen på nätet med verksamheten i de fysiska butikerna. Exempel på detta är de lösningar som under perioden lanserades för Kjell & Co (www.kjell.com) , Hilding Anders (www.carpediembeds.se) och Skeidar (www.skeidar.no).
  • Vår verksamhet inom Information Management (IMC) fortsatte under kvartalet att utvecklas mycket starkt med ett antal nya kunder, större driftsättningar och ytterligare investeringar i vertikala lösningar för byggbranschen, mat och dryck samt skönhet och mode.
  • Kvartal fyra präglades i övrigt av fortsatta strukturella satsningar, framför allt när det gäller rekrytering och kompetensutveckling. Under perioden växte vår verksamhet i Filippinerna kraftigt och vid kvartalets utgång var drygt 10% av koncernens anställda baserade i Cebu. Rekryteringen under kvartalet var generellt framgångsrik, vilket är mycket positivt inför framtiden, men kortsiktigt påverkade det både resultat och beläggning negativt för kvartalet. Värt att notera är att vår attraktionskraft som arbetsgivare har spridit sig även till länder där vi inte har formell representation. Under perioden rekryterades seniora experter från bl a Indien, Turkiet och Syrien för placering på vårt kontor i Lund. Förutom den konkreta kompetensen stärker det även Avensia i vår mångfaldsambition och vår strävan att vara en relevant global partner för våra kunder.
  • Sammantaget står Avensia mycket väl rustat för fortsatt utveckling och tillväxt och jag ser med tillförsikt fram emot 2020.