Stark orderingång – fortsatta investeringar

Nyckeltal juli-september 2019

Nettoomsättning           

61,0 (53,6) MSEK           

Rörelsemarginal

3,6 (5,3) %

Rörelseresultat

2,2 (2,9) MSEK

Kassaflöde                       

3,3 (3,3) MSEK

Resultat efter skatt

0,9 (1,6) MSEK

Resultat per aktie

0,02 (0,05) SEK

Nyckeltal januari-september 2019

Nettoomsättning           

217,5 (171,7) MSEK      

Rörelsemarginal

7,8 (8,1) %

Rörelseresultat

17,0 (14,0) MSEK

Kassaflöde                       

3,8 (1,2) MSEK

Resultat efter skatt

11,3 (9,7) MSEK

Resultat per aktie

0,31 (0,27) SEK

Hela rapporten finns för nedladdning här.

  • Avensias tillväxt fortsatte även under tredje kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 14 % jämfört med föregående år till 61,0 MSEK (53,6).  För årets första nio månader var omsättningen 217,5 MSEK (171,7) vilket innebär en ökning med 27 %.
  • Rörelseresultatet i kvartal tre uppgick till 2,2 MSEK (2,9) vilket gav en rörelsemarginal på          3,6 % (5,3). För januari-september ökade rörelseresultatet med 21 % till 17,0 MSEK (14,0) vilket innebar en rörelsemarginal på 7,8 % (8,1).
  •  Kassaflödet för kvartalet blev 3,3 MSEK (3,3). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 34,3 MSEK och tillgänglig likviditet var 44,3 MSEK. 

VD:s kommentarer

  • Avensias utveckling som ledande expertbolag inom modern handel fortsätter. Om man betraktar kvartal tre isolerat är både tillväxttakt och lönsamhet lägre än tidigare. Totalt sett har perioden präglats av stark orderingång, investeringar i säljrelaterade aktiviteter, fortsatt produktutveckling, viss kapacitetsbrist, senareläggning av projektstarter, samt kostnader för rekrytering och expansion.
  • Orderingången under kvartalet har varit stark. Avensia fick förtroende från ett antal nya kunder inom bl a skönhet, mat och dryck, byggprodukter, inredning, distribution och säkerhetsprodukter. I flera fall genomfördes omfattande upphandlingsprocesser med konkurrensutsättning, där vi kom ut som vinnare. Det är ett bevis på att både bredden och djupet i vårt erbjudande uppskattas av marknaden och speciellt märker vi att vårt strukturkapital, våra produkter och paketeringar, i kombination med vår erfarenhet och våra referenser, är differentierande styrkor.
  • Generellt är tillgången på kvalificerad personal den viktigaste förutsättningen för tillväxt. Under kvartalet har ett antal nyckelrekryteringar av spetskompetens inom olika områden genomförts, men samtidigt har den generella personalomsättningen ökat något. Ur ett perspektiv är det naturligtvis positivt att våra medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden, men kortsiktigt betyder det ökade kostnader för rekrytering och inskolning av nya medarbetare – vilket även påverkar resultatet.  Under kvartalet nådde vi milstolpen 200 anställda, och expansionen fortsätter. Vid utgången av september var vi 210 anställda och rekryteringstakten är fortsatt hög. I september invigdes formellt vårt nya kontor i Cebu, Filippinerna, i närvaro av bl a den svenska ambassadören. Kompetenspoolen i Cebu är mycket intressant med god tillgång på välutbildade och erfarna kandidater. Den första omgången anställda är nu på plats och verksamheten är i full gång. Under september månad startade även årets upplaga av Avensia Academy – vårt traineeprogram för blivande stjärnor inom modern handel. Programmet är mycket uppskattat och bidrar positivt till vår position som attraktiv arbetsgivare.
  • Sammantaget står Avensia starkare än någonsin och är väl rustat för framtiden.