Arrow Fler nyheter

Avensia AB Kvartalsrapport januari-mars 2024

Förbättrad lönsamhet i fortsatt svag marknad

7 maj, 2024, 12:30 CEST

Hero-Q3-rapport-low

Nyckeltal första kvartalet

Nettoomsättning 102,8 (112,7) MSEK Rörelsemarginal 6,0 (neg) %
Rörelseresultat 6,1 (-7,5) MSEK Kassaflöde -3,9 (0,8) MSEK
Resultat efter skatt 4,1 (-6,7) MSEK Resultat per aktie 0,11 (-0,18) SEK

 • Avensias omsättning i kvartalet uppgick till 102,8 MSEK (112,7), en minskning med 9 % mot samma period föregående år. Kvartalet hade två arbetsdagar färre än samma period föregående år vilket har en påverkan på tjänsteintäkterna. Justerat för kalendereffekten minskar bolagets omsättning med 6 %.
 • Rörelseresultatet i kvartalet var 6,1 MSEK (-7,5) med en rörelsemarginal om 6,0 % (neg). Första kvartalet 2023 var belastat med jämförelsestörande kostnader om 5,4 MSEK, vilket justerat ger fortsatt ett negativt rörelseresultat. Även efter hänsyn till jämförelsestörande poster genererar vi ett starkare kvartal 2024 vilket beror på stärkt beläggning i kombination med en lägre kostnadsbas efter genomförda besparingar.
 • Kassaflödet för kvartalet var -3,9 MSEK (0,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,7 MSEK (-3,7). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 12,1 MSEK (15,7) och tillgänglig likviditet var 39,0 MSEK (36,6).

Vd:s kommentarer

 • Under kvartalet har vi mött en fortsatt svag marknad där investeringsviljan inom onlinehandel och stödjande lösningar varit svagare än tidigare år. Mot slutet av kvartalet såg vi något förbättrad efterfrågan på tjänster inom rådgivning och kundlojalitet men om detta är en tillfällig förbättring eller ett tidigt vårtecken för branschen är ovisst. Den långvariga vändningen i sentimentet kommer sannolikt inte komma förrän konsumenternas köpkraft stärks, vilket kommer driva både konsumenthandeln och i andra ledet handeln mellan företag.
   
 • Under kvartalet minskade Avensias omsättning med 9 % jämfört med samma period föregående år. Kalendereffekten, där påsken i år (till skillnad från förra året) inföll i första kvartalet, har viss påverkan och justerat för den föll omsättningen 6 %.  Nykunds-försäljningen har fortsatt varit framgångsrik och vi bedömer att vi tagit marknadsandelar under perioden. Däremot har försäljningen mot befintliga kunder fallit något. Vi fick även ett par förväntade projekt senarelagda på grund av den omskrivna cyberattacken mot Tietoevry i januari, dessa projekt har dock påbörjats efter periodens utgång.
   
 • Beläggningen har under perioden legat relativt stilla på en för låg nivå medan vi under kvartalet kunnat försvara timtaxorna relativt väl trots konkurrensen. Vi har sedan slutet av 2022 begränsat rekryteringen till specifika kompetenser och vissa ersättnings-rekryteringar för att prioritera beläggning och lönsamhet. Vi arbetar aktivt för att anpassa personalstyrka och kostnader efter den marknadssituation som råder. Till följd av dessa anpassningar är beläggningen väsentligt starkare än föregående år.
 • Personalomsättningen under kvartalet har fallit jämfört med samma period föregående år. Uppsägningar samt begränsad rekrytering har dock lett till att personalstyrkan minskat med 19 % till 300 (369) personer.
   
 • Det stärkta rörelseresultatet till 6,1 (-7,5) MSEK är en följd av både den ökade beläggningen och sänkta kostnader till följd av de besparingsprogram som genomfördes under 2023.
 • Den 3 april kommunicerade Avensia finansiella mål: att nå 10 % årlig omsättningstillväxt under en konjunkturcykel samt på kort sikt 10 % rörelsemarginal. Kvartalets resultat visar att vi har bit kvar till målen, där framför allt den svaga marknaden orsakar avvikelsen.

Samtliga finansiella rapporter finns att ladda ner på Avensias hemsida: www.avensia.com/sv/finansiell-information/rapporter


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 12:30 CET.

Dokument & länkar: Avensia Q1 2024

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, vd, +46 73 660 60 82 eller robin.gustafsson@avensia.com
Lisa Logren, CFO, +46 70 485 08 61 eller lisa.logren@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.