Arrow Fler nyheter
Nyheter

Liten tillväxt och starkt kassaflöde trots Corona-pandemin summerar Q2 2020 för Avensia

23 juli, 2020

Liten tillväxt och starkt kassaflöde trots Corona-pandemin summerar Q2 2020 för Avensia

NYCKELTAL APRIL - JUNI 2020

Nettoomsättning 76,5 (73,8) MSELK Rörelsemarginal 0,2 (3,6) %
Rörelseresultat 0,1 (2,6) MSEK Kassaflöde 20,2 (4,8) MSEK
Resultat efter skatt 0,6 (1,2) MSEK Resultat per aktie 0,02 (0,03) SEK
 

NYCKELTAL JANUARI - JUNI 2020

Nettoomsättning

165,8 (156,5) MSELK Rörelsemarginal 5,0 (9,5) %
Rörelseresultat 8,3 (14,8) MSEK Kassaflöde 26,5 (0,5) MSEK
Resultat efter skatt 6,8 (10,4) MSEK Resultat per aktie 0,19 (0,29) SEK
 
  • Avensias tillväxt fortsatte även under andra kvartalet 2020. Omsättningen ökade med 4 % jämfört med föregående år till 76,5 MSEK (73,8).  För första halvåret var omsättningen 165,8 MSEK (156,5) vilket innebär en ökning med 6 %.

  • Rörelseresultatet i kvartal två uppgick till 0,1 MSEK (2,6) vilket innebär en rörelsemarginal på 0,2 % (3,6). För första halvåret uppgick rörelseresultatet till 8,3 MSEK (14,8) vilket gav en rörelsemarginal på 5,0 % (9,5).
  • Kassaflödet för kvartalet blev 20,2 MSEK (4,8). I denna siffra ingår anstånd med skatter och avgifter på totalt 10,8 MSEK som bolaget ansökte om och fick i april månad. Beloppet kommer att återbetalas i juli och Avensia har erlagt en marknadsmässig ränta på anståndet. Efter april har bolaget inte ansökt om fler anstånd då det inte ansetts nödvändigt. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 61,7 MSEK och tillgänglig likviditet var 81,7 MSEK. 
 

VD:s KOMMENTARER

  • Avensias andra kvartal 2020 handlade till stor del om att anpassa och förhålla sig till den globala Corona-pandemin och att hjälpa våra kunder att hantera den uppkomna situationen. I början av kvartalet märktes en stor osäkerhet bland både befintliga och potentiella kunder, men mot slutet av kvartalet kunde tendenser till ett nytt ”normalläge” skönjas, med något ökad framtidstro och investeringsvilja som resultat. Situationen för våra kunder, och därmed Avensia, varierar dock stort mellan olika länder och olika branscher. Generellt kan sägas att de kunder som verkar inom utsatta branscher, har stora fysiska butiksnät eller inte kommit så långt i sin digitaliseringsresa har det svårast ekonomiskt. Även om den expertis Avensia och de lösningar bidrar med inte är en del av problemen, utan tvärtom en del av lösningen, påverkas vi naturligtvis när våra kunder har övergripande ekonomiska utmaningar.

  • I juni ingick Avensia ett strategiskt partnerskap med mjukvaruföretaget Commercetools (www.commercetools.com) som ett viktigt steg i Avensias fortsatta strävan att hela tiden leverera innovativa och moderna handelslösningar som ger våra kunder över hela världen ökad konkurrenskraft. Vårt erbjudande med Commercetools vänder sig delvis till en ny målgrupp för Avensia och kompletterar vår befintliga lösningsportfölj. Avensia har redan fått förtroende av flera nya kunder att leverera Commercetools-baserade lösningar framöver.
  • Under kvartalet färdigställdes nästa version av vår produkt Storefront Nitro med speciell out-of-the-box-funktionalitet för business-to-businesskunder och de två första kunderna lanserade nya e-handelssiter baserade på detta erbjudande: Alloffice (www.alloffice.se) och Cowab (www.cowab.se / www.cowab.no). I juni startade kampanjen ”Go live with a next generation modern e-commerce solution in 30 days” för att hjälpa kunder att snabbt komma igång med högpresterande digital handel.
  • Avensia lämnar inga prognoser men vi är som alla bolag beroende av befintliga och nya kunders vilja och förmåga att investera i våra produkter och tjänster, där den aktuella Coronasituationen naturligtvis har en påverkan. Avensia har under kvartalet inte initierat några personalneddragningar eller behövt använda oss av möjligheten till korttidspermitteringar, utan vi har fortsatt att rekrytera nyckel-kompetens för att vara redo för tillväxt framöver. I det korta perspektivet såg vi att en del nya affärsmöjligheter och projekt försenades och osäkerheten är fortsatt stor, men på medellång till längre sikt är vår analys även fortsatt att digitalisering och modern handel kommer att få ytterligare betydelse, och när det nya ”normala” infinner sig vill vi kunna leverera ännu mer värde till ännu fler kunder och hjälpa dem att anpassa sig till nya konsumtions- och beteendemönster.
  • Vårt arbete under andra kvartalet med fokus på kassaflöde och att bibehålla vår starka finansiella ställning var framgångsrikt och med en tillgänglig likviditet på 81,7 MSEK står Avensia även i dessa osäkra tider fortsatt starkt och redo för framtiden. 

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 13:00 CET.

Niklas Johnsson, VD

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com


Avensia

Den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.com/sv